Zapytanie ofertowe PO_IG/8.2/15/01

baner dotacje

Wschowa, 23.01.2015r.


ZAPYTANIE OFERTOWE
PO_IG/8.2/15/01


W związku z realizacją projektu pn.: „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami” w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na:

Komputer z monitorem 20 szt.
UPS 1 szt. – dostawa


I. ZAMAWIAJĄCY:

ELEKTROBUD Sp. z o.o.
Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa,
NIP: 497-008-04-50, REGON: 081129742

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Zadanie polega na dostawie do siedziby Zamawiającego:

  • Komputer z monitorem – 20 szt.,
  • UPS – 1 szt.,

2. Wymagane parametry dostarczanych urządzeń i oprogramowania:

  • Komputer z monitorem (20 szt.):

Procesor:
Intel® CoreTM i5-4590 Processor (Quad Core, 3.30GHz Turbo, 6MB, w/ HD Graphics 4600)
Pamięć:
8GB (2x4GB) Non-ECC DDR3 1600MHz SDRAM Memory
Karta graficzna:
Intel Integrated Graphics HD 4600
Karta dźwiękowa:
zintegrowana
Karta sieciowa:
Zintegrowana: 10/100/1000 Mbit/s
Dyski twarde:
1TB 3.5inch Serial ATA (7.200 Rpm) Hard Drive
Napęd optyczny:
8X Slimline DVD+/-RW drive
Obudowa:
Small Form Factor
Serwis niewymagający narzędzi
Monitor:
21,5” IPS 16:9 1920×1080 VGA DVI-D(HDCP) DP 4xUSB 3YPPG, rozdzielczość Full HD 1920 x 1080 przy 60 Hz, podświetlenie LED

W celu zagwarantowania kompatybilności urządzeń, monitor oraz komputer powinny pochodzić od tego samego producenta

Klawiatura:
Wersja amerykańska/europejska (QWERTY) USB, czarna
Mysz:
mysz USB – MS111 – czarny
Interfejsy:
2 x USB 3.0
6 x USB 2.0 (z tego co najmniej 2 na przednim panelu)
1 x RJ-45 (LAN)
1 x VGA
1 x DisplayPort
1 x wejście na mikrofon
1 x wyjście na słuchawki
1 x wejście liniowe (tył)
1 x wyjście liniowe (tył)
System operacyjny:
Windows 7 Professional (64Bit Windows 8.1 License, Media) PL
System antywirusowy:
McAfee Security Center, 30-dniowa wersja próbna
Backup:
Podstawowy system do backupu – fabrycznie zainstalowany
Gwarancja:
Minimum trzyletnia gwarancja podstawowa z serwisem w następnym dniu roboczym – Next Business Day On-Site (świadczona przez producenta sprzętu lub autoryzowany Serwis producenta) Minimum trzyletnia ochrona danych — usługa Zachowaj swój dysk twardy.

  • UPS – 1 szt.

Liebert PSI XR 3000VA 230V Rack/Tower UPS
Moc rzeczywista 2700 W
Gwarancja dwa lata

3. Wszystkie miejsca, w których wskazano konkretne typy, modele czy też producenci należy traktować jako rozwiązania wzorcowe. Dopuszczalne jest zastosowanie rozwiązań równoważnych, o parametrach nie gorszych niż podane w zapytaniu ofertowym.

III. WYMAGANE WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi cenę ryczałtową.

2. Przedmiot zamówienia uznaje się za zrealizowany po podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający ustala maksymalnie do 23.02.2015r.

4. Zamawiający będzie potrącał od Wykonawcy karę w wysokości 0,1% wartości kontraktu brutto za każdy dzień spóźnienia począwszy od pierwszego dnia spóźnienia na co Wykonawca wyraża zgodę.

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta powinna być przygotowana na załączonym formularzu ofertowym.

2. Oferta powinna być ważna co najmniej do 06.02.2015r.

3. Do oferty należy załączyć: kompletnie wypełniony formularz ofertowy,odpis z właściwego rejestru lub CEIDG wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, karty katalogowe  i inne dokumenty dotyczące oferowanego sprzętu potwierdzające spełnianie parametrów określonych w punkcie II szczegółowa specyfikacja oferowanego sprzętu, wykaz zamienników w przypadku ich zastosowania;

4. Złożona oferta powinna być kompletna oraz zawierać zapisy jednoznaczne.

5. Zamawiający nie dopuszcza zmian złożonych ofert.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. W razie potrzeby Zamawiający wezwie Wykonawcę do wyjaśnień, czy też uzupełnień złożonej oferty. Oferta nie może być uzupełniana o elementy takie jak cena, warunki płatności, terminy realizacji, warunki gwarancji i rękojmi.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, lub dostarczona osobiście w zaklejonej kopercie na adres: ELEKTROBUD Sp. z o.o., Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa. Na kopercie z ofertą powinien widnieć napis: „OFERTA NA SERWER (1 szt.)”

2. Termin składania ofert upływa w dniu 29.01.2015r. do godz. 14:00. Decyduje data i godzina przyjęcia oferty przez Zamawiającego.

3. Oferta złożona po czasie zostanie odrzucona.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w oparciu o następujące kryteria:

Lp. Kryterium Waga
1 Cena netto oferty 100

2. Dla potrzeb wyliczenia punktów każdej oferty zastosowany zostanie wzór: cena najniższa/cena badana x 100 (maksymalnie 100 pkt.)

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

2. Do aukcji zaproszeni zostaną Oferenci, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.

3. Zaproszenie do aukcji zostanie przesłane drogą elektroniczną do osób wskazanych w formularzu ofertowym.

4. Podczas aukcji licytowana będzie cena netto za całość zadania.

VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół bezusterkowego odbioru końcowego.

2. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia wystawienia faktury końcowej.

3. Sposób płatności – przelew na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte najpóźniej na 14 dni od upływu terminu składania ofert, lub w przypadku organizacji aukcji na 7 dni licząc od dnia przeprowadzenia aukcji.

2. Informacja na temat wyników postępowania zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim uczestniczącym w nim Wykonawcom drogą elektroniczną.

3. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na realizację zadania.

X. DODATKOWE INFORMACJE

1. Wykonawca przygotowuje ofertę na własny koszt.

2. Zamawiający pozostawia sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

3. Postępowanie nie podlega procedurom Prawa zamówień publicznych. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przez tą ustawę.

4. Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Wilk, pod numerem telefonu 65 540 80 11 oraz adresem poczty elektronicznej marcin.wilk@elektrobud.pl, fax 65 540 80 08.

5. Bezpośredni link do postępowania https://www.elektrobud.pl/zapytanie-ofertowe-po_ig-8-2-15-01/ .

XI. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz Ofertowy

2. Zapytanie ofertowe

3. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego