Zapytanie ofertowe PO_IG/8.2/14/02

baner dotacje

Wschowa, 23.12.2014r.


ZAPYTANIE OFERTOWE
PO_IG/8.2/14/02


W związku z realizacją projektu pn.: „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami” w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na:


SERWER wraz z oprogramowaniem serwerowym i bazodanowym – dostawa, instalacja i konfiguracja


I. ZAMAWIAJĄCY:

ELEKTROBUD Sp. z o.o.
Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa,
NIP: 497-008-04-50, REGON: 081129742

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Zadanie polega na:

  • Serwer – 1 szt. dostawa,
  • Microsoft Windows Server 2012R2 OEM – 1 szt. dostawa,
  • Oracle Standard Edition One – 1 szt. dostawa,
  • Instalacji i konfiguracji oprogramowania serwerowego i bazodanowego;

2. Wymagane parametry dostarczanych urządzeń i oprogramowania:

  • Serwer Dell PowerEdge R730 o specyfikacji:

Procesor:
Intel® Xeon® Processor E5-2640 v3 2,6GHz, 20M Cache, 8.00GT/s QPI, Turbo, HT, 8C/16T (900W) Max Mem 1866MHz – 2 szt.
Pamięć:
8GB RDIMM, 2133MT/s, Dual Rank, x8 Data Width – 8 szt.
Dyski twarde:
1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive – 6 szt.
Napęd optyczny:
Internal DVD+/-RW, SATA – 1 szt.
Konfiguracja RAID:
C5 – RAID dla H730 (od 4 do 16 dysków)
Kontroler RAID:
PERC H730 RAID Controller, 1GB NV Cache
PCIe RISER:
Do 6 slotów PCIe x8 i jednego slotu PCIE x16
Rama (Chassis):
Rama z możliwością zainstalowania do minimum 8 dysków twardych
Gwarancja:
Minimum trzyletnia gwarancja podstawowa z serwisem w następnym dniu roboczym,

  • Microsoft Windows Server 2012R2 OEM – 1 szt.:

Windows Serwer 2012 R2 zostanie wykorzystany jako system operacyjny na serwerze dedykowanym dla Platformy Streamsoft Verto oraz Platformy Komunikacji Biznesowej B2B

  • Baza danych Oracle Standard Edition One lub PostgreSQL – 1 szt.:

zostały wybrane jako źródło danych składowanych i wykorzystywanych przez Platformę Streamsoft Verto oraz Platformę Komunikacji Biznesowej B2B ponieważ zapewnia wysoką wydajność, skalowalność, dostępność i bezpieczeństwo składowanych w niej danych, a jednocześnie jest tania w obsłudze

3. Serwer i oprogramowanie powinny posiadać instrukcje w języku polskim.

4. Wszystkie miejsca, w których wskazano konkretne typy, modele czy też producenci należy traktować jako rozwiązania wzorcowe. Dopuszczalne jest zastosowanie rozwiązań równoważnych, o parametrach nie gorszych niż podane w zapytaniu ofertowym.

III. WYMAGANE WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi cenę ryczałtową.

2. Minimalny okres gwarancji oraz rękojmi na całość przedmiotu zamówienia wynosi 3 lata.

3. Przedmiot zamówienia uznaje się za zrealizowany po podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający ustala maksymalnie do 26.01.2015r.

5. Zamawiający będzie potrącał od Wykonawcy karę w wysokości 0,1% wartości kontraktu brutto za każdy dzień spóźnienia począwszy od pierwszego dnia spóźnienia na co Wykonawca wyraża zgodę.

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta powinna być przygotowana na załączonym formularzu ofertowym.

2. Oferta powinna być ważna co najmniej do 10.01.2015r.

3. Do oferty należy załączyć: kompletnie wypełniony formularz ofertowy,odpis z właściwego rejestru lub CEIDG wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, karty katalogowe i inne dokumenty dotyczące oferowanego sprzętu potwierdzające spełnianie parametrów określonych w punkcie II, szczegółowa specyfikacja oferowanego sprzętu, wykaz zamienników w przypadku ich zastosowania;

4. Złożona oferta powinna być kompletna oraz zawierać zapisy jednoznaczne.

5. Zamawiający nie dopuszcza zmian złożonych ofert.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. W razie potrzeby Zamawiający wezwie Wykonawcę do wyjaśnień, czy też uzupełnień złożonej oferty. Oferta nie może być uzupełniana o elementy takie jak cena, warunki płatności, terminy realizacji, warunki gwarancji i rękojmi.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, lub dostarczona osobiście w zaklejonej kopercie na adres: ELEKTROBUD Sp. z o.o., Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa. Na kopercie z ofertą powinien widnieć napis: „OFERTA NA SERWER (1 szt.)”

2. Termin składania ofert upływa w dniu 02.01.2015r. do godz. 14:00. Decyduje data i godzina przyjęcia oferty przez Zamawiającego.

3. Oferta złożona po czasie zostanie odrzucona.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w oparciu o następujące kryteria:

Lp. Kryterium Waga
1 Cena netto oferty 100

2. Dla potrzeb wyliczenia punktów każdej oferty zastosowany zostanie wzór: cena najniższa/cena badana x 100 (maksymalnie 100 pkt.)

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

2. Do aukcji zaproszeni zostaną Oferenci, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.

3. Zaproszenie do aukcji zostanie przesłane drogą elektroniczną do osób wskazanych w formularzu ofertowym.

4. Podczas aukcji licytowana będzie cena netto za całość zadania.

VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół bezusterkowego odbioru końcowego.

2. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia wystawienia faktury końcowej.

3. Sposób płatności – przelew na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte najpóźniej na 7 dni od upływu terminu składania ofert, lub w przypadku organizacji aukcji na 7 dni licząc od dnia przeprowadzenia aukcji.

2. Informacja na temat wyników postępowania zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim uczestniczącym w nim Wykonawcom drogą elektroniczną.

3. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na realizację zadania.

X. DODATKOWE INFORMACJE

1. Wykonawca przygotowuje ofertę na własny koszt.

2. Zamawiający pozostawia sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

3. Postępowanie nie podlega procedurom Prawa zamówień publicznych. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przez tą ustawę.

4. Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Wilk, pod numerem telefonu 65 540 80 11 oraz adresem poczty elektronicznej marcin.wilk@elektrobud.pl, fax 65 540 80 08.

5. Bezpośredni link do postępowania https://www.elektrobud.pl/zapytanie-ofertowe-po_ig-8-2-14-02/ .

XI. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz Ofertowy

2. Zapytanie Ofertowe

3. Pytania i odpowiedzi

4. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego