Zapytanie ofertowe Nr 9

baner dotacje

Wschowa, 04.08.2014r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9


W związku z realizacją projektu pn.: „Uruchomienie produkcji innowacyjnych stacji transformatorowych ICZ-E w przedsiębiorstwie Elektrobud S.A.” w ramach Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w 4 osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na:


Budowa zakładu wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu
Pakiet 3 – system przyłączy dla nowobudowanego zakładu


I. ZAMAWIAJĄCY:

ELEKTROBUD S.A.
Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa,
NIP: 925-18-66-316, REGON: 977904481

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Zadanie polega na budowie zestawu przyłączy nowobudowanej hali produkcyjnej wraz z biurowcem mieszczących się w rejonie ul. Nowopolnej we Wschowie.

2. W zakres zadania wchodzi:

  • budowa kanalizacji światłowodowej wraz z kablem 24J od projektowanej studzienki zlokalizowanej w pasie drogowym do pomieszczenia serwera wraz z przełącznicą,
  • budowa przyłącza energetycznego SN 20 kV, wraz z wnętrzową stacją transformatorową przystosowaną do posadowienia na hali produkcyjnej na podstawie wydanych warunków przyłączenia do sieci energetycznej,
  • budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej od wskazanego miejsca przyłączenia do budynku biurowego,
  • budowa przyłącza wodociągowego wraz z instalacją hydrantową na terenie zakładu;

3. Wykonawca powinien wykonać swoje prace tak, aby spełniany one wszystkie wymagane prawem normy i przepisy.

III. WYMAGANE WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi cenę ryczałtową.

2. Minimalny okres gwarancji oraz rękojmi na wszystkie prace budowlane oraz zastosowane materiały wynosi 3 lata od bezusterkowego odbioru końcowego.

3. Przedmiot zamówienia uznaje się za zrealizowany po podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

4.Termin wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający ustala maksymalnie do 15.11.2014r.

5. Zamawiający będzie potrącał od Wykonawcy karę w wysokości 0,1% wartości kontraktu brutto za każdy dzień spóźnienia począwszy od pierwszego dnia spóźnienia na co Wykonawca wyraża zgodę.

6. W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej” czasowo uniemożliwią wykonanie zobowiązań umownych, czas wyznaczony na realizację zobowiązań umownych będzie przedłużony o czas trwania okoliczności „siły wyższej”. Zamawiający musi być o tym poinformowany w formie pisemnej w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia okoliczności „siły wyższej”, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z ppkt. 5.

7. Przez siłę wyższą rozumie się warunki atmosferyczne, wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze stron Umowy

IV. WARUNKI KTÓRE MUSI SPEŁNIAĆ WYKONAWCA

1. Zamawiający powinien dysponować osobą, która pełnić będzie rolę kierownika robót.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta powinna być przygotowana na załączonym formularzu ofertowym.

2. Oferta powinna być ważna co najmniej do 31.08.2014r.

3. Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.

4. Do oferty należy załączyć:

  • kompletnie wypełniony formularz ofertowy,
  • odpis z właściwego rejestru lub CEIDG wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, karty katalogowe z nazwami, modelami oraz parametrami oferowanych urządzeń;

5. Złożona oferta powinna być kompletna oraz zawierać zapisy jednoznaczne.

6. Zamawiający nie dopuszcza zmian złożonych ofert.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. W razie potrzeby Zamawiający wezwie Wykonawcę do wyjaśnień, czy też uzupełnień złożonej oferty. Oferta nie może być uzupełniana o elementy takie jak cena, terminy realizacji, warunki gwarancji i rękojmi.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście przez Wykonawcę w zaklejonej kopercie na adres: ELEKTROBUD S.A., Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa.

2. Na kopercie z ofertą powinien widnieć napis: „OFERTA NA WYKONANIE SYSTEMU PRZYŁĄCZY DLA NOWOBUDOWANEGO ZAKŁADU”

3. Termin składania ofert upływa w dniu 11.08.2014r. do godz. 14:00. Decyduje data i godzina przyjęcia oferty przez Zamawiającego.

4. Oferta złożona po czasie zostanie odrzucona.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w oparciu o następujące kryteria:

Lp. Kryterium Waga Sposób liczenia
1 Cena netto oferty 100 cena najniższa x 100
cena badana

2. Dla potrzeb wyliczenia punktów uzyskanych przez oferty zastosowany zostanie wzór z powyższej tabeli (kolumna nr 4).

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

2. Do aukcji zaproszeni zostaną Oferenci, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.

3. Zaproszenie do aukcji zostanie przesłane drogą elektroniczną do osób wskazanych w formularzu ofertowym.

4. Podczas aukcji licytowana będzie cena netto za całość zadania.

5. Wykonawcy zobowiązani są do przesłania na wskazany numer faksu lub adres e-mail pisemnego potwierdzenia swojej oferty ostatecznej złożonej podczas aukcji tego samego dnia, w którym odbyła się aukcja. Potwierdzenie oferty należy przesłać na formularzu załączonym do zaproszenia do przeprowadzenia aukcji. Wersję papierową potwierdzenia należy przesłać w ciągu 7 dni na adres Zamawiającego.

IX. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Podstawę do wystawienia faktury dotyczącej płatności końcowej stanowi protokół bezusterkowego odbioru końcowego.

2. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia wystawienia faktury końcowej.

3. Sposób płatności – przelew na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.

4. Dopuszczalne jest wystawienie faktur częściowych wystawianych na podstawie protokołów odbioru prac częściowych po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego.

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte najpóźniej na 21 dni od upływu terminu składania ofert, lub w przypadku organizacji aukcji na 14 dni licząc od dnia przeprowadzenia aukcji.

2. Informacja na temat wyników postępowania zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim uczestniczącym w nim Wykonawcom drogą elektroniczną.

3. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na realizację zadania.

XI. DODATKOWE INFORMACJE

1. Wykonawca przygotowuje ofertę na własny koszt.

2. Zamawiający pozostawia sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

3. Postępowanie nie podlega procedurom Prawa zamówień publicznych. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przez tą ustawę.

4. Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Wilk, pod numerem telefonu 65 540 80 11 oraz adresem poczty elektronicznej marcin.wilk@elektrobud.pl, fax 65 540 80 08.

5. Bezpośredni link do postępowania https://www.elektrobud.pl/zapytanie-ofertowenr-9/ .

XII. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz Ofertowy.

2. Warunki przyłączenia – Enea.

3. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej.

4. Warunki przyłączenia do sieci gazowej.

5. Uzgodnienia dokumentacji projektowej.

6. Projektowane przyłącza.

7. Postanowienie – osadniki piasku, separator.

8. Wyjaśnienie.

9. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego.