Zapytanie ofertowe Nr 8

baner dotacje

Wschowa, 25.07.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8

W związku z realizacją projektu pn.: „Uruchomienie produkcji innowacyjnych stacji transformatorowych ICZ-E w przedsiębiorstwie Elektrobud S.A.” w ramach Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w 4 osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na:

LAKIERNIA PROSZKOWA
dostawa, montaż i uruchomienie

I. ZAMAWIAJĄCY:

ELEKTROBUD S.A.
Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa,
NIP: 925-18-66-316, REGON: 977904481

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Zadanie polega na dostawie, montażu i uruchomieniu kompletnej linii lakierni proszkowej w hali produkcyjnej mieszczącego się we Wschowie, w rejonie ul. Nowopolnej. Wykonawca powinien wykonać swoje prace tak, aby spełniany one wszystkie wymagane prawem normy i przepisy. Malowane elementy to płaskie, kształtowniki i obudowy.

2. Podstawowe dane dotyczące przeznaczenia malarni:

1.1. Malowany materiał:

 • stal czarna,
 • alucynk;

1.2. gabaryty maksymalne malowanych elementów:

 • długość 3,0 m
 •  szerokość 1,35 m,
 • wysokość 2,5 m

3. Podstawowe wymagania dotyczące malarni:

 • kabina lakiernicza z obrotową ramą malarską dla elementów krótkich, przystosowana do dwustronnego nakładania farby proszkowej,
 • zestaw filtrów(patronów) lub równoważnego systemu do odzysku farby dla pięciu kolorów,
 • kompletny piec polimeryzacji wraz z kominem, zasilany gazem ziemnym, o długości roboczej 6,4 m z podziałem na dwie części po 3,2 m każdą
 • równomierny rozkład temperatury w piecu,
 • zawiesia, trawersy przystosowane do zawieszanych detali o wadze do 350 kg, mechaniczny system podnoszenia zawiesi z detalami w miejscu załadunku, kąpieli, rozładunku i innych wymaganych technologicznie czynności ,
 • system transportu trawers ręczny,
 • stacja wody DEMI lub RO w zależności od zastosowanej technologii chemicznego przygotowania powierzchni,
 • wanny dla środków chemicznych przygotowania powierzchni przystosowane do zabudowy w posadce,
 • system podgrzewania wszystkich kąpieli z jednego kotła (kocioł poza zakresem dostawy),
 • wentylacja ogólna lakierni,
 • instalacja i urządzenia neutralizacji ścieków z procesem filtracji na prasie filtracyjnej (oczyszczone ścieki technologiczne będą odprowadzone do kanalizacji sanitarnej i muszą spełnić wymogi opisane w w Dz. U. 136 poz. 964 z dnia 14.07.2006 w sprawie realizacji obowiązku dostawcy ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych),
 • instalacja wykrywania gazu,
 • podstawowe wyposażenie laboratorium do kontrolowania kąpieli chemicznych oraz grubości powłoki malarskiej,
 • nie dopuszcza się stosowania środków chemicznych typ 2 w 1 lub 3 w 1;

4. Pozostałe informacje:

4.1. Maksymalna powierzchnia do zabudowy kompletnej linii lakierniczej na hali produkcyjnej:

 • długość 36,0 m,
 • szerokość 12,0 m,
 • wysokość 7,0 m;

4.2. Wymagana jakość malowania odpowiadająca zabezpieczeniu antykorozyjnym – C4 (kategorie korozyjności i obciążenia korozyjnego wg DIN EN ISO 12944-2).

4.3. Lakiernia powinna być przystosowana do pracy w systemie dwuzmianowym.

4.4. Przed pracami montażowymi należy przedłożyć do zatwierdzenia dokumentację projektową lakierni proszkowej z technologią pracy, transportu i ergonomii i wykonania prac budowlanych.

4.5. Oferta obejmuje szkolenie pracowników.

5. Oferent powinien posiadać serwis na terenie Polski.

III. WYMAGANE WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi cenę ryczałtową.

2. Minimalny okres gwarancji oraz rękojmi na całość przedmiotu zamówienia łącznie z materiałami eksploatacyjnymi wynosi 3 lata od bezusterkowego odbioru końcowego.

3. Przedmiot zamówienia uznaje się za zrealizowany po podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający ustala maksymalnie do 22.12.2014r.

5. Zamawiający będzie potrącał od Wykonawcy karę w wysokości 0,1% wartości kontraktu brutto za każdy dzień spóźnienia począwszy od pierwszego dnia spóźnienia na co Wykonawca wyraża zgodę.

6. W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej” czasowo uniemożliwią wykonanie zobowiązań umownych, czas wyznaczony na realizację zobowiązań umownych będzie przedłużony o czas trwania okoliczności „siły wyższej”. Zamawiający musi być o tym poinformowany w formie pisemnej w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia okoliczności „siły wyższej”, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z ppkt. 5.

7. Przez siłę wyższą rozumie się warunki atmosferyczne, wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze stron Umowy

IV. WARUNKI KTÓRE MUSI SPEŁNIAĆ WYKONAWCA

1. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w dostawie i wykonaniu co najmniej 3 zamówień na wykonanie lakierni proszkowej, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta powinna być przygotowana na załączonym formularzu ofertowym.

2. Oferta powinna być ważna co najmniej do 31.08.2014r.

3. Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie kopie dokumentów powinny byćpotwierdzone za oryginałem przez osobę umocowaną reprezentowania Wykonawcy.

4. Do oferty należy załączyć:

 • kompletnie wypełniony formularz ofertowy,
 • odpis z właściwego rejestru lub CEIDG wystawiony nie wcześniej niż 6miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • wykaz doświadczenia wraz z kopiami poświadczeń, referencji potwierdzających należyte oraz terminowe wykonanie zadań zgodnie z pkt. IV niniejszego zapytania ofertowego,
 • karty katalogowe z nazwami, modelami oraz parametrami oferowanych urządzeń, potwierdzające spełnianie przez nie parametrów z punktu II orazVII,
 • opis technologii przygotowania powierzchni,

5. Złożona oferta powinna być kompletna oraz zawierać zapisy jednoznaczne.

6. Zamawiający nie dopuszcza zmian złożonych ofert

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. W razie potrzeby Zamawiający wezwie Wykonawcę do wyjaśnień, czy też uzupełnień złożonej oferty. Oferta nie może być uzupełniana o elementy takie jak cena, terminy realizacji, warunki gwarancji i rękojmi.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście przez Wykonawcę w zaklejonej kopercie na adres: ELEKTROBUD S.A., Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa.

2. Na kopercie z ofertą powinien widnieć napis: „OFERTA NA LAKIERNIĘ PROSZKOWĄ”

3. Termin składania ofert upływa w dniu 08.08.2014r. do godz. 14:00. Decyduje data i godzina przyjęcia oferty przez Zamawiającego.

4. Oferta złożona po czasie zostanie odrzucona.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w oparciu o następujące kryteria:

Lp. Kryterium Waga Sposób liczenia

 

1 Cena netto oferty 70 cena najniższa x 70
cena badana
2 Energia elektryczna
średnie zużycie za 8 godzin pracy
(kWh)
*
10 wartość najniższa
x 10
wartość badana
3 Sprężone powietrzne
średnie zużycie za 8 godzin pracy
(Nm
3/h)*
10 wartość najniższa
x 10
wartość badana
4 Gaz ziemny
średnie zużycie za 8 godzinę pracy
(Nm
3/h) *1
10 wartość najniższa
x 10
wartość badana

2. Dla potrzeb wyliczenia punktów uzyskanych przez oferty zastosowane zostaną wzory z powyższej tabeli (kolumna nr 4). Suma wyników uzyskanych dla wszystkich kryteriów da łączny wynik dla danej oferty.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

2. Do aukcji zaproszeni zostaną Oferenci, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.

3. Zaproszenie do aukcji zostanie przesłane drogą elektroniczną do osób wskazanych w formularzu ofertowym.

4. Podczas aukcji licytowana będzie cena netto za całość zadania.

5. Wykonawcy zobowiązani są do przesłania na wskazany numer faksu lub adres e-mail pisemnego potwierdzenia swojej oferty ostatecznej złożonej podczas aukcji tego samego dnia, w którym odbyła się aukcja. Potwierdzenie oferty należy przesłać na formularzu załączonym do zaproszenia do przeprowadzenia aukcji. Wersję papierową potwierdzenia należy przesłać w ciągu 7 dni na adres Zamawiającego.

IX. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Podstawę do wystawienia faktury dotyczącej płatności końcowej stanowi protokół bezusterkowego odbioru końcowego.

2. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia wystawienia faktury końcowej.

3. Sposób płatności – przelew na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.

4. Dopuszczalne jest wystawienie faktur częściowych wystawianych na podstawie protokołów odbioru prac częściowych po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego.

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte najpóźniej na 14 dni od upływu terminu składania ofert, lub w przypadku organizacji aukcji na 7 dni licząc od dnia przeprowadzenia aukcji.
* wartości średnie kosztów eksploatacyjnych powinny wynikać z karty katalogowej, opisów, innych dokumentów załączonych do oferty,

2. Informacja na temat wyników postępowania zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim uczestniczącym w nim Wykonawcom drogą elektroniczną.

3. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na realizację zadania.

XI. DODATKOWE INFORMACJE

1. Wykonawca przygotowuje ofertę na własny koszt.

2. Zamawiający pozostawia sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

3. Po zaakceptowaniu ofert (oferty, które będą spełniać wszystkie kryteria formalne) powinno być możliwe sprawdzenie oferowanych parametrów instalacji. W tym celu zwrócimy się do zakwalifikowanych oferentów, o umożliwienie nam zapoznania się z działającym egzemplarzem oferowanej instalacji u producenta lub w innej placówce. Oferent powinien umożliwić dokonanie czynności sprawdzających w terminie do 7 dni od telefonicznego wniosku Zamawiającego.

4. Postępowanie nie podlega procedurom Prawa zamówień publicznych. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przez tą ustawę.

5. Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Wilk, pod numerem telefonu 65 540 80 11 oraz adresem poczty elektronicznej marcin.wilk@elektrobud.pl, fax 65 540 80 08.

6. Bezpośredni link do postępowania https://www.elektrobud.pl/zapytanie-ofertowe-nr-8/ .

XII. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz Ofertowy.

2. Zwymiarowane rysunki malowanych detali.

3. Unieważnienie postępowania.