Zapytanie ofertowe Nr 7

baner dotacje

Wschowa, 22.07.2014r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7


W związku z realizacją projektu pn.: „Uruchomienie produkcji innowacyjnych stacji transformatorowych ICZ-E w przedsiębiorstwie Elektrobud S.A.” w ramach Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w 4 osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na:


PRASA KRAWĘDZIOWA – dostawa wraz z montażem


I. ZAMAWIAJĄCY:

ELEKTROBUD S.A.
Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa,
NIP: 925-18-66-316, REGON: 977904481

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Zadanie polega na dostawie, montażu oraz uruchomieniu prasy krawędziowej.
Podstawowe parametry urządzenia:
a. długość gięcia 3,0 m;
b. nacisk minimum 170,0 ton ;
c. gięcie blachy czarnej o grubości 6,0 mm na długości 3,0 m;
d. sterowane min. w 6 osiach zderzaka;
e. minimalny skok cylindrów 250,0 mm;
f. minimalne otwarcie maszyny 450,0 mm;
g. laserowy system pomiaru kąta gięcia w czasie rzeczywistym;
h. powtarzalność gięcia w 100%;
i. sterownik CNC z ekranem dotykowym LCD z wyświetlaczem o przekątnej min. 15 cali;
j. zewnętrzne stanowisko technologiczne umożliwiające zdalne programowanie prasy w tym import plików 3D oraz szacowanie rozwinięć;
k. gwarancja min 3 lata na wszystkie podzespoły i składowe maszyny;
l. hydrauliczne mocowanie stempli i matryc;
m. zabezpieczenie ( kurtyny) ;
n. rozwiązywanie problemów z maszyną na zasadzie telediagnozy;
o. przyjazd serwisu 24 h od zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego faksem;
p. bazy danych zawierające min: tabele naddatków na gięcie dla różnych materiałów i narzędzi;
q. centralna baza danych umieszczona na serwerze z możliwością automatycznego zapisywania kopii zapasowych (karta sieciowa);
r. montaż narzędzi własnych, narzędzi Promecam lub równoważnych;
s. szkolenie stanowiskowe operatorów;
t. ukosowanie górnej belki gnącej;
u. automatyczna kompensacja stołu gwarantująca powtarzalność zachowania parametrów gięcia;

v. maszyna wyposażona w zestawy stempli i matryc: komplety o długości 3,0m ( dobrane wg katalogu UKB system A; stemple: 11.108, 11.858, 10.260, 11.514; matryce: 20.382, 20.478, 20.276, 20.278, 20.279, 20.280. Jeden zestaw stempli i matryc o długości 835,00 mm dzielony).

2. Oprogramowanie zewnętrzne w języku polskim (2 licencje) + aktualizacje, które zostaną wykonane w okresie gwarancyjnym zawarte są w cenie oferty.
Oprogramowanie podstawowe musi zawierać także :
a. moduł kalkulacyjny

3. Szkolenia dla operatorów oraz programistów zostaną zawarte w cenie oferty.

4. Maszyna powinna posiadać instrukcje i oprogramowanie w języku polskim.

5. Oferent powinien posiadać fabryczny serwis producenta na terenie Polski.

III. WYMAGANE WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi cenę ryczałtową.

2. Minimalny okres gwarancji oraz rękojmi na całość przedmiotu zamówienia łącznie z materiałami eksploatacyjnymi wynosi 3 lata od bezusterkowego odbioru końcowego. Koszt przeglądów serwisowych w okresie gwarancji zostanie zawarty w cenie oferty.

3. Przedmiot zamówienia uznaje się za zrealizowany po podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający ustala maksymalnie do 05.12.2014r.

5. Zamawiający będzie potrącał od Wykonawcy karę w wysokości 0,1% wartości kontraktu brutto za każdy dzień spóźnienia począwszy od pierwszego dnia spóźnienia na co Wykonawca wyraża zgodę.

6. W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej” czasowo uniemożliwią wykonanie zobowiązań umownych, czas wyznaczony na realizację zobowiązań umownych będzie przedłużony o czas trwania okoliczności „siły wyższej”. Zamawiający musi być o tym poinformowany w formie pisemnej w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia okoliczności „siły wyższej”, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z ppkt. 5.

7. Przez siłę wyższą rozumie się warunki atmosferyczne, wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze stron Umowy

IV. WARUNKI KTÓRE MUSI SPEŁNIAĆ WYKONAWCA

1. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w dostawie i wykonaniu co najmniej 10 pras krawędziowych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta powinna być przygotowana na załączonym formularzu ofertowym.

2. Oferta powinna być ważna co najmniej do 31.08.2014r.

3. Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.

4. Do oferty należy załączyć:

  • kompletnie wypełniony formularz ofertowy,
  • odpis z właściwego rejestru lub CEIDG wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  • wykaz doświadczenia wraz z kopiami poświadczeń, referencji potwierdzających należyte oraz terminowe wykonanie zadań zgodnie z pkt. IV niniejszego zapytania ofertowego,
  • karty katalogowe potwierdzające spełnianie parametrów z punktu II,

5. Złożona oferta powinna być kompletna oraz zawierać zapisy jednoznaczne.

6. Zamawiający nie dopuszcza zmian złożonych ofert.

7. W razie potrzeby Zamawiający wezwie Wykonawcę do wyjaśnień, czy też uzupełnień złożonej oferty. Oferta nie może być uzupełniana o elementy takie jak cena, terminy realizacji, warunki gwarancji i rękojmi.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście przez Wykonawcę w zaklejonej kopercie na adres: ELEKTROBUD S.A., Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa.

2. Na kopercie z ofertą powinien widnieć napis: „OFERTA NA PRASĘ KRAWĘDZIOWĄ”

3. Termin składania ofert upływa w dniu 28.07.2014r. do godz. 14:00. Decyduje data i godzina przyjęcia oferty przez Zamawiającego.

4. Oferta złożona po czasie zostanie odrzucona.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w oparciu o następujące kryteria:

Lp. Kryterium Waga
1 Cena netto oferty 100

2. Dla potrzeb wyliczenia punktów każdej oferty zastosowany zostanie wzór: cena najniższa/cena badana x 100 (maksymalnie 100 pkt.)

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

2. Do aukcji zaproszeni zostaną Oferenci, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.

3. Zaproszenie do aukcji zostanie przesłane drogą elektroniczną do osób wskazanych w formularzu ofertowym.

4. Podczas aukcji licytowana będzie cena netto za całość zadania.

5. Wykonawcy zobowiązani są do przesłania na wskazany numer faksu lub adres e-mail pisemnego potwierdzenia swojej oferty ostatecznej złożonej podczas aukcji tego samego dnia, w którym odbyła się aukcja. Potwierdzenie oferty należy przesłać na formularzu załączonym do zaproszenia do przeprowadzenia aukcji. Wersję papierową potwierdzenia należy przesłać w ciągu 7 dni na adres Zamawiającego.

IX. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Maksymalnie 20% do 7 dni od dnia podpisania umowy.

2. Maksymalnie 60% do 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości maszyny do wysyłki.

3. Co najmniej 20% do 10 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

4. Sposób płatności – przelew na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte najpóźniej na 21 dni od upływu terminu składania ofert, lub w przypadku organizacji aukcji na 14 dni licząc od dnia przeprowadzenia aukcji.

2. Informacja na temat wyników postępowania zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim uczestniczącym w nim Wykonawcom drogą elektroniczną.

3. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na realizację zadania.

XI. DODATKOWE INFORMACJE

1. Wykonawca przygotowuje ofertę na własny koszt.

2. Zamawiający pozostawia sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

3. Po zaakceptowaniu ofert (oferty, które będą spełniać wszystkie kryteria formalne) planujemy sprawdzenie oferowanych parametrów maszyny. W tym celu zwrócimy się do zakwalifikowanych oferentów, o umożliwienie nam zapoznania się z działającym egzemplarzem oferowanej maszyny u producenta lub w innej placówce. Oferent powinien umożliwić dokonanie czynności sprawdzających w terminie do 7 dni od telefonicznego wniosku Zamawiającego.

4. Postępowanie nie podlega procedurom Prawa zamówień publicznych. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przez tą ustawę.

5. Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Wilk, pod numerem telefonu 65 540 80 11 oraz adresem poczty elektronicznej marcin.wilk@elektrobud.pl, fax 65 540 80 08.

XII. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz Ofertowy

2. Unieważnienie Postępowania