Zapytanie ofertowe Nr 6

baner dotacje

Wschowa, 17.07.2014r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6


W związku z realizacją projektu pn.: „Uruchomienie produkcji innowacyjnych stacji transformatorowych ICZ-E w przedsiębiorstwie Elektrobud S.A.” w ramach Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w 4 osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na:


WYKRAWARKA LASEROWA – dostawa wraz z montażem


I. ZAMAWIAJĄCY:

ELEKTROBUD S.A.
Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa,
NIP: 925-18-66-316, REGON: 977904481

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Zadanie polega na dostawie, montażu oraz uruchomieniu wykrawarki laserowej. Podstawowe parametry urządzenia:
a. moc lasera minimalna 4,0 kW, maksymalna 6 kW;
b. pole obróbcze maksymalnie 2 000 mm x 4 000 mm;
c. zakres ruchu osi Z co najmniej 100 mm;
d. posiada konwojer do transportu szlaki i elementów;
e. źródło lasera typ FIBER;
f. posiada automatyczny zmieniacz palet;
g. ładowność/obciążenie stołu min. 800,00 kg;
h. wyposażona w silniki liniowe w osiach X,Y;
i. możliwość zmiany parametrów wycinania blachy z panelu operatora maszyny;
j. możliwość tworzenia prostych programów z panelu operatora maszyny.

2. Oprogramowanie zewnętrzne w języku polskim (2 licencje) + aktualizacje które zostaną wykonane w okresie gwarancyjnym zawarte są w cenie oferty.
Oprogramowanie podstawowe musi zawierać także :
a. moduł kalkulacyjny;
b. gospodarkę odpadami;
c. nesting.

3. Szkolenia dla operatorów oraz programistów zostaną zawarte w cenie oferty.

4. Maszyna powinna posiadać instrukcje i oprogramowanie w języku polskim.

5. Oferent powinien posiadać serwis na terenie Polski.

III. WYMAGANE WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi cenę ryczałtową.

2. Minimalny okres gwarancji oraz rękojmi na całość przedmiotu zamówienia łącznie z materiałami eksploatacyjnymi wynosi 2 lata od bezusterkowego odbioru końcowego. Koszt przeglądów serwisowych w okresie gwarancji zostanie zawarty w cenie oferty.

3. Przedmiot zamówienia uznaje się za zrealizowany po podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający ustala na 10.12.2014r.

5. Zamawiający będzie potrącał od Wykonawcy karę w wysokości 0,2% wartości kontraktu brutto za każdy dzień spóźnienia począwszy od pierwszego dnia spóźnienia na co Wykonawca wyraża zgodę.

6. W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej” czasowo uniemożliwią wykonanie zobowiązań umownych, czas wyznaczony na realizację zobowiązań umownych będzie przedłużony o czas trwania okoliczności „siły wyższej”. Zamawiający musi być o tym poinformowany w formie pisemnej w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia okoliczności „siły wyższej”, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z ppkt. 5.

7. Przez siłę wyższą rozumie się warunki atmosferyczne, wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze stron Umowy

IV. WARUNKI KTÓRE MUSI SPEŁNIAĆ WYKONAWCA

1. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w dostawie i wykonaniu co najmniej 10 wykrawarek laserowych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta powinna być przygotowana na załączonym formularzu ofertowym.

2. Oferta powinna być ważna co najmniej do 31.08.2014r.

3. Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.

4. Do oferty należy załączyć:

  • kompletnie wypełniony formularz ofertowy,
  • odpis z właściwego rejestru lub CEIDG wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  • wykaz doświadczenia wraz z kopiami poświadczeń, referencji potwierdzających należyte oraz terminowe wykonanie zadań zgodnie z pkt. IV niniejszego zapytania ofertowego,
  • karty katalogowe z których wynikają wszystkie parametry zapisane w punkcie II,

5. Złożona oferta powinna być kompletna oraz zawierać zapisy jednoznaczne.

6. Zamawiający nie dopuszcza zmian złożonych ofert.

7. W razie potrzeby Zamawiający wezwie Wykonawcę do wyjaśnień, czy też uzupełnień złożonej oferty. Oferta nie może być uzupełniana o elementy takie jak cena, terminy realizacji, warunki gwarancji i rękojmi.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście przez Wykonawcę w zaklejonej kopercie na adres: ELEKTROBUD S.A., Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa.

2. Na kopercie z ofertą powinien widnieć napis: „OFERTA NA WYKRAWARKĘ LASEROWĄ”

3. Termin składania ofert upływa w dniu 25.07.2014r. do godz. 14:00. Decyduje data i godzina przyjęcia oferty przez Zamawiającego.

4. Oferta złożona po czasie zostanie odrzucona.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w oparciu o następujące kryteria:

Lp. Kryterium Waga Sposób liczenia
1 Cena netto oferty 65 cena najniższa x 65
cena badana
2 Moc lasera 20 moc badana
x 20
moc najwyższa
3 Powierzchnia pola obróbczego 15 powierzchnia badana
x 15
powierzchnia największa

2. Dla potrzeb wyliczenia punktów uzyskanych przez oferty zastosowane zostaną wzory z powyższej tabeli (kolumna nr 4). Suma wyników uzyskanych z wszystkich 3 kryteriów da łączny wynik dla danej oferty.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

2. Do aukcji zaproszeni zostaną Oferenci, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.

3. Zaproszenie do aukcji zostanie przesłane drogą elektroniczną do osób wskazanych w formularzu ofertowym.

4. Podczas aukcji licytowana będzie cena netto za całość zadania.

5. Wykonawcy zobowiązani są do przesłania na wskazany numer faksu lub adres email pisemnego potwierdzenia swojej oferty ostatecznej złożonej podczas aukcji tego samego dnia, w którym odbyła się aukcja. Potwierdzenie oferty należy przesłać na formularzu załączonym do zaproszenia do przeprowadzenia aukcji. Wersję papierową potwierdzenia należy przesłać w ciągu 7 dni na adres Zamawiającego.

IX. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Maksymalnie 10% do 7 dni od dnia podpisania umowy.

2. Maksymalnie 70% do 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości maszyny do wysyłki.

3. Co najmniej 20% do 10 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

4. Sposób płatności – przelew na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte najpóźniej na 21 dni od upływu terminu składania ofert, lub w przypadku organizacji aukcji na 14 dni licząc od dnia przeprowadzenia aukcji.

2. Informacja na temat wyników postępowania zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim uczestniczącym w nim Wykonawcom drogą elektroniczną.

3. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na realizację zadania.

XI. DODATKOWE INFORMACJE

1. Wykonawca przygotowuje ofertę na własny koszt.

2. Zamawiający pozostawia sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

3. Po zaakceptowaniu ofert (oferty, które będą spełniać wszystkie kryteria formalne) planujemy sprawdzenie oferowanych parametrów maszyny. W tym celu zwrócimy się do zakwalifikowanych oferentów, o umożliwienie nam zapoznania się z działającym egzemplarzem oferowanej maszyny.

4. Postępowanie nie podlega procedurom Prawa zamówień publicznych. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przez tą ustawę.

5. Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Wilk, pod numerem telefonu 65 540 80 11 oraz adresem poczty elektronicznej marcin.wilk@elektrobud.pl, fax 65 540 80 08.

XII. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz Ofertowy`

2. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego