Zapytanie ofertowe Nr 4

baner dotacje

Wschowa, 07.04.2014r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4


W związku z realizacją projektu pn.: „Uruchomienie produkcji innowacyjnych stacji transformatorowych ICZ-E w przedsiębiorstwie Elektrobud S.A.” w ramach Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w 4 osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na:


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa hali
produkcyjnej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu.


I. ZAMAWIAJĄCY:

ELEKTROBUD S.A.
Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa,
NIP: 925-18-66-316, REGON: 977904481

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Zadanie polega na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad inwestycją polegającą na:

 • budowie hali produkcyjnej o kubaturze około 3 500m2, powierzchni około 55x89m, w technologii konstrukcji stalowej obudowanej płytami warstwowymi,
 • budowie pomieszczenia biurowego dwupoziomowego o łącznej powierzchni około 700 m w technologii klasycznej, murowanej,
 • budowie wszystkich wymaganych instalacji takich jak centralnego ogrzewania, sanitarnej, elektrycznej z oświetleniową, teletechnicznej, itd.
 • zagospodarowanie terenu, polegające na budowie parkingów, dróg manewrowych, odpływów wody deszczowej wraz z separatorami,
 • wykonanie ogrodzenia terenu około 450m z paneli stalowych,

2. Plac budowy znajduje się we Wschowie, przy ul. Nowopolnej, około 1 km od siedziby Zamawiającego.

3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dotyczy realizacji zadania pn. Budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, z planowanymi terminami trwania od kwietnia 2014r. do grudnia 2014r.

4. Dodatkowe rysunki dotyczące przedmiotu zamówienia stanowią załącznik do niniejszego zapytania.

5. Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego, stanowiącego przedmiot postępowania obejmuje:

 • wstępną weryfikacja projektów przed przystąpieniem przez firmy wykonawcze do robót budowlanych,
 • kontrola ciągłości, jakości i postępu prac budowlanych z harmonogramem robót,
 • codzienne stawiennictwo na budowie inspektora branży budowlanej, potwierdzone w siedzibie zamawiającego,
 • cotygodniowe narady pełnobranżowe wraz z przedstawicielem inwestora, kierownikiem budowy, kierownikami branżowymi i innymi niezbędnymi na spotkaniu osobami, z których powstanie notatka służbowa,
 • uczestniczenie w bieżącym i końcowym rozliczeniu finansowym zadania;
 • odbiory elementów ulegających zakryciu, a w szczególności zbrojenia, – w razie konieczności nawet codziennie (zgodnie z postępem prac),
 • kontrola i odbiory z prób szczelności,
 • sprawdzanie i odbiór robót objętych odbiorami częściowymi oraz odbiorem końcowym,
 • uczestniczeniem w odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym oraz przeglądach gwarancyjnych;
 • dopilnowanie, aby cały zakres rzeczowy objęty dokumentacją wykonawczą i projektową, SIWZ i innymi uzgodnieniami został wykonany;
 • nadzór nad jakością wykonanych robót i zabudowanych materiałów w celu uniknięcia zastosowania materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, niezgodnych z projektem i innymi wiążącymi wykonawców dokumentami, niedopuszczonymi przez Inwestora ani właściwego Inspektora nadzoru;
 • od wykonawców atestów i certyfikatów materiałów dostarczonych na budowę;
 • zatwierdzanie zastosowania przez Wykonawców materiałów,
 • wydawanie korownikowi budowy i kierownikom robót poleceń dotyczących
 • usuwania nieprawidłowości lub zagrożeń >a następnie egzekwowanie dokonania w/w poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych elementów robót;
 • przyjęcie i sprawdzenie od wykonawcy całościowej dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie ej kompletności weryfikacja tejże dokumentacji powykonawczej, lub ewentualnych projektów zamiennych,
 • wstrzymywanie dalszych robót budowlanych w przepadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową/ wykonawczą lub pozwoleniem na budowę,
 • wskazywanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji zadania;
 • udział we wszystkich odbiorach formalnych (straż pożarna, sanepid, PINB),
 • dopilnowanie ze strony Zamawiającego przestrzegania na budowie przepisów bhp;
 • wszystko co wynika z prawa budowlanego i innych rozporządzeń,

6. Nadzór inwestorski powinien być prowadzony przez inspektorów z poszczególnych branż (konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, sanitarnej, gazowej, cieplnej )

III. WYMAGANE WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi cenę ryczałtową.

2. Przedmiot zamówienia uznaje się za zrealizowany po podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego oraz odbiorze pogwarancyjnym oraz przeglądach gwarancyjnych;

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający ustala na 31.12.2014r.

4. Zamawiający będzie potrącał od Wykonawcy karę w wysokości 0,2% wartości kontraktu brutto za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do czynności odbiorowych, i wszelkich innych wchodzących w zakres nadzoru inwestorskiego.

IV. WARUNKI KTÓRE MUSI SPEŁNIAĆ WYKONAWCA

1. Każdy z inspektorów nadzoru powinien posiadać z osobna uprawnienia projektowe oraz do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w danej branży (spec. konstrukcyjno-budowlana, instalacyjna elektryczna, instalacyjna sanitarna, gazowa)

2. inspektor nadzoru robót budowlanych musi posiadać do systematycznej dyspozycji (na własność, wynajem, dzierżawę) biuro, w którym będą mogły się odbywać cotygodniowe rady budowy (oraz inne spotkania) w składzie min. 7 osób. Biuro powinno być zlokalizowane najdalej 5 km od placu budowy oraz posiadać na wyposażeniu do systematycznej dyspozycji: komputer, ksero, skaner, drukarkę, ploter formatu A-0 oraz podstawowy sprzęt biurowy.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta powinna być przygotowana na załączonym formularzu ofertowym.

2. Wszystkie pola formularza ofertowego powinny zostać zapisane lub przekreślone.

3. Oferta powinna być ważna co najmniej do 01.05.2014r.

4. Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za oryginałem przez osobę umocowaną reprezentowania Wykonawcy.

5. Do oferty należy załączyć:

 • kompletnie wypełniony formularz ofertowy,
 • odpis z właściwego rejestru lub CEIDG wystawiony nie wcześniej niż 6miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • kopie uprawnień budowlanych inspektorów poszczególnych branż wraz z dokumentami potwierdzającymi przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

6. Złożona oferta powinna być kompletna oraz zawierać zapisy jednoznaczne.

7. Zamawiający nie dopuszcza zmian złożonych ofert.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście przez Wykonawcę w zaklejonej kopercie na adres: ELEKTROBUD S.A., Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa.

2. Na kopercie z ofertą powinien widnieć napis: „OFERTA NA NADZÓR INWESTORSKI”
3. Termin składania ofert upływa w dniu
09.04.2014r. do godz. 14:00. Decyduje data i godzina przyjęcia oferty przez Zamawiającego.

4. Oferta złożona po czasie nie będzie rozpatrywana.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w oparciu o następujące kryteria:

Lp. Kryterium Waga
1 Cena netto oferty 100%

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

2. Do aukcji zaproszeni zostaną Oferenci, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.

3. Zaproszenie do aukcji zostanie przesłane drogą elektroniczną do osób wskazanych w formularzu ofertowym.

4. Podczas aukcji licytowana będzie cena netto za całość zadania.

5. Wykonawcy zobowiązani są do przesłania na wskazany numer faksu lub adres email pisemnego potwierdzenia swojej oferty ostatecznej złożonej podczas aukcji tego samego dnia, w którym odbyła się aukcja. Potwierdzenie oferty należy przesłać na formularzu załączonym do zaproszenia do przeprowadzenia aukcji. Wersję papierową potwierdzenia należy przesłać w ciągu 7 dni na adres Zamawiającego.

IX. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia wystawienia faktury końcowej. Faktura końcowa może zostać wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego wszystkich prac budowlanych.

2. Sposób płatności – przelew na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.

3. Dopuszczalne jest wystawienie faktur częściowych po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego.

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte najpóźniej na 14 dni od upływu terminu składania ofert, lub w przypadku organizacji aukcji na 7 dni licząc od dnia przeprowadzenia aukcji.

2. Informacja na temat wyników postępowania zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim uczestniczącym w nim Wykonawcom drogą elektroniczną.

3. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na realizację zadania.

XI. DODATKOWE INFORMACJE

1. Wykonawca przygotowuje ofertę na własny koszt.

2. Zamawiający pozostawia sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

3. Postępowanie nie podlega pod procedury Prawa zamówień publicznych. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przez tą ustawę.

4. Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Wilk, pod numerem telefonu 65 540 80 11 oraz adresem poczty elektronicznej marcin.wilk@elektrobud.pl, fax 65 540 80 08.

XII. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz Ofertowy

2. Rysunki planowanej inwestycji

3. Zapytanie Ofertowe

4. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego