Zapytanie ofertowe Nr 23

baner dotacje

Wschowa, 14.11.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23

W związku z realizacją projektu pn.: „Uruchomienie produkcji innowacyjnych stacji transformatorowych ICZ-E w przedsiębiorstwie Elektrobud S.A.” w ramach Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w 4 osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na:

OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA I PLANOWANIA PRODUKCJI

I. ZAMAWIAJĄCY:

ELEKTROBUD S.A.
Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa,
NIP: 925-18-66-316, REGON: 977904481

II. SPECYFIKA DZIAŁALNOŚCI FIRMY:

Zakład produkcyjny zajmować się będzie produkcją wnętrzowych stacji transformatorowych oraz podzespołów do nich. Produkcja nie jest seryjna, każdy egzemplarz stacji będzie indywidualnie dostosowany do wymagań klienta, odmiennych warunków przyłączenia. Wiąże się z tym konieczność przeprowadzenia szybkiej analizy wykonalności projektu, zaplanowania każdorazowo odmiennego zapotrzebowania na materiały. Wymagać to będzie ścisłej współpracy działu zakupów, działów produkcyjnych, z działem konstrukcyjnotechnologicznym na każdym etapie produkcji.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zadanie polega na dostawie oraz wdrożeniu kompletnego oprogramowania służącego do zarządzania i planowania produkcji w nowobudowanym zakładzie produkcyjnym naszej firmy. Oprogramowanie powinno umożliwiać planowanie produkcji, harmonogramowanie produkcji, realizację produkcji, raportowanie i nadzór nad produkcją oraz rozliczanie produkcji. Wymagania stawiane przed systemem oraz firmą wdrażającą. Oprogramowanie do zarządzania i planowania produkcji powinno cechować się następującą funkcjonalnością:

1. Poprawa wydajności funkcjonowania zakładu pod kątem zarządzania dokumentacją produkcyjną, kodami na maszyny numeryczne oraz wszelkimi dokumentami związanymi z procesem produkcji.

2. System do zarządzania danymi projektowymi przygotowanymi pod kątem produkcji powinien być zgodny z MS Windows:

2.1.W zakresie obiegu dokumentacji obsługa systemu (przechowalnia plików) bezpośrednio z poziomu Eksplorator Windows.

2.2. Otwieranie i zapisywanie plików do przechowalni systemu bezpośrednio z większości aplikacji Windows, w tym m.in. MS Office.

2.3. System powinien posiadać zintegrowany podgląd ponad 200 formatów plików.

3. Bezpieczeństwo:

3.1. Zabezpieczenie dostępu do przechowalni danych poprzez logowanie się użytkownika.

3.2. Możliwość połączenia logowania do PDM z usługą Windows Active Directory

3.3. Możliwość tworzenia grup użytkowników (np. Produkcja, Montaż, Projektowanie) z przypisaniem im różnych praw (np. dostępu do plików, widoczności folderów, uczestniczenia w obiegu dokumentacji produkcyjnej).

4. Łatwa obsługa systemu ze strony administratora/użytkownika:

4.1. Panel administratora/użytkownika systemu w języku polskim.

4.2. Dokumentacja wprowadzająca do systemu w języku polskim.

5. System bazodanowy oparty na MS SQL:

5.1. Możliwość pisania i wykonywania zapytań na bazie danych.

5.2. Generowanie raportów dotyczących plików

6. Możliwość dostosowania interfejsu użytkownika do własnych potrzeb:

6.1. Projektowanie dowolnej ilości własnych obiegów dokumentacji projektowej (tzw. Workflow).

6.2. Projektowanie kart plików/folderów, które w łatwy i czytelny sposób przedstawiają informacje nt. ich własności/metadanych (np. stan/krok etapu produkcyjnego, przypisanie zaprojektowanym elementom odpowiednich typów obróbki pod kątem planowanego procesu produkcji).

7. Zapewnienie wersjonowania i rewizjonowania plików produkcyjnych oraz kontrola historii zmian.

8. Funkcjonalność automatycznego zakładania projektów (np. kart produkcyjnych)

8.1. Automatyczne uzupełnianie pól dokumentów MS Office.

8.2. Automatyczne tworzenie struktury folderów dla nowego projektu.

8.3. Tworzenie nowych projektów na bazie istniejących z automatyczną aktualizacją nazw arkuszy rysunkowych.

9. Możliwość edycji metadanych plików MS Office/DWG/CAD3D (w tym SLDPRT, SLDASM, SLDDRW) bezpośrednio z systemu, bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania.

10. Możliwość podglądu w 3D plików aplikacji CAD3D, w tym: SLDPRT, SLDASM, SLDDRW.

10.1. Możliwość mierzenia geometrii plików 3D oraz rysunków 2D w tym również DWG i DXF.

11. Możliwość podglądu list materiałowych BOM przez użytkowników nie posiadających zainstalowanego oprogramowania CAD3D (w tym z oprogramowania SolidWorks)

11.1. Możliwość zapisywania stanów list materiałowych i późniejszego ich porównywania.

12. Zgodność programu z wytycznymi normy ISO dotyczącymi zarządzania dokumentacją ISO 9001.

13. Możliwość automatyzacji niektórych zadań:

13.1. Generowanie pliku PDF/DWG z dokumentacji płaskiej CAD3D.

13.2. Generowanie pliku w formacie przejściowym (np. IGES/STEP).

14. Możliwość integracji z systemem ERP (poprzez zapytania bazodanowe, dedykowaną wtyczkę lub export pliku XML).

15. Możliwość pracy w rozproszonej lokalizacji (różne biura / kraje / państwa) wraz z mechanizmem synchronizacji i replikacji archiwum.

16. Dedykowana wtyczka (rozszerzenie) dla istniejącego systemu CAD3D – SolidWorks.

17. Możliwość szybkiego wyszukiwania plików w przechowalni po zadanych przez użytkownikach kryteriach.

18. Możliwość szybkiego przygotowania dokumentacji wykonawczej dla działu produkcji i montażu na podstawie istniejącej dokumentacji projektowej.

19. Możliwość optymalizacji produkowanych urządzeń przy pomocy obliczeń numerycznych, mająca na celu ograniczenie kosztów realizacji produkcji:

19.1. Zintegrowana w programie ocena wpływu projektu na środowisko naturalne i optymalny dobór materiałów, geometrii części i miejsc zaopatrzenia/wykonania/produkcji/montażu.

19.2. Zintegrowanaw programie symulacja wytrzymałościowa produkowanych urządzeń

19.3. Zintegrowana w programie symulacja przepływu ciepła i płynów w produkowanych urządzeniach.

19.4. Zintegrowane w programie wstępne sprawdzenie możliwości wyprodukowania modelu części pod kątem technologicznym pozwalające zidentyfikować obszary projektu, które mogą powodować problemy w produkcji, bądź podnosić jej koszty.

19.5. Funkcjonalność wspomagająca podejmowanie decyzji produkcyjnych z uwzględnieniem kosztów produkcji. Powinna ona uwzględniać informacje o typie produkcji, procesie produkcji, metodzie produkcji, materiałach oraz operacjach produkcyjnych.

20. Obsługa popularnych formatów plików CAD, w tym: DWG, DXF, PRT, ASM, IPT, IAM, SLDDRW, SLDPRT, SLDASM, SAT, STEP, IGS, STL, Parasolid.

21. Bezproblemowa praca (widoczna i edytowalna historia operacji) na istniejącej dokumentacji CAD3D (SLDDRW, SLDPRT, SLDASM).

22. Możliwość zapisania dokumentacji produkcyjnej (część/złożenie/rysunek płaski wraz z modelem 3D, z którego został wykonany) do pliku wykonywalnego EXE niewymagającego od odbiorcy (dział produkcyjno-montażowy) instalowania jakichkolwiek dodatkowych aplikacji.

23. Funkcjonalność systemu pozwalająca na szybkie tworzenie dokumentacji użytkowej, technologicznej a także produkcyjnej (bazując na istniejącym oprogramowaniu CD3D – SolidWorks).

23.1. Możliwość tworzenia instrukcji montażu (wektorowa jakość ilustracji) i interaktywnych prezentacji (pliki EXE) do wykorzystania przez dział produkcyjnomontażowy.

23.2. Tworzenie produkcyjnych list materiałów niezależnie od inżynieryjnych list materiałów.

24. Możliwość instalacji oprogramowania na wielu stacjach (liczba większa od posiadanych kluczy licencyjnych).

25. Możliwość automatycznego zarządzania pulą licencji przez serwer SNL- tzw. Licencja pływająca i uruchomienia programu w tym samym czasie przez co najmniej pięciu pracowników (lub „na co najmniej pięciu stanowiskach”).

26. Roczne wsparcie techniczne z aktualizacjami do najnowszej wersji systemu.

27. Dwuletnie, dodatkowe wsparcie techniczne.

28. Możliwość świadczenia pomocy technicznej kanałami: poczta email, zdalny pulpit, HelpDesk, telefon, wizyta bezpośrednia

29. Firma wdrażająca musi zagwarantować obecność w swej kadrze pracowników z odpowiednim doświadczeniem potwierdzonym zdaniem niezbędnych egzaminów i posiadaniem pełnej certyfikacji producenta oprogramowania

30. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w co najmniej 3 dostawach oprogramowania do zarządzania i planowania produkcji.

31. Wszystkie miejsca, w których wskazano konkretne typy, modele nazwy własne należy traktować jako rozwiązania wzorcowe, dopuszczalne jest zastosowanie rozwiązań równoważnych, o parametrach nie gorszych niż podane w zapytaniu ofertowym.

IV. WYMAGANE WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi cenę ryczałtową.

2. Przedmiot zamówienia uznaje się za zrealizowany po podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający ustala maksymalnie do 15.12.2014r.

4. Zamawiający będzie potrącał od Wykonawcy karę w wysokości 0,1% wartości kontraktu brutto za każdy dzień spóźnienia począwszy od pierwszego dnia spóźnienia na co Wykonawca wyraża zgodę.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta powinna być przygotowana na załączonym formularzu ofertowym.

2. Oferta powinna być ważna co najmniej do 10.12.2014r.

3. Do oferty należy załączyć:

  • kompletnie wypełniony formularz ofertowy,
  • odpis z właściwego rejestru lub CEIDG wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  • lista referencyjna wskazująca co najmniej przedmiot dostawy, nazwę odbiorcy, adres oraz numer telefonu,
  • karty katalogowe i inne dokumenty dotyczące oferowanego oprogramowania,
  • szczegółowy opis oferowanego oprogramowania, potwierdzający spełnianie parametrów określonych w punkcie II,

4. Złożona oferta powinna być kompletna oraz zawierać zapisy jednoznaczne.

5. Zamawiający nie dopuszcza zmian złożonych ofert.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. W razie potrzeby Zamawiający wezwie Wykonawcę do wyjaśnień, czy też uzupełnień złożonej oferty. Oferta nie może być uzupełniana o elementy takie jak cena, warunki płatności, terminy realizacji, warunki gwarancji i rękojmi.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, lub dostarczona osobiście w zaklejonej kopercie na adres: ELEKTROBUD S.A., Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa. Na kopercie z ofertą powinien widnieć napis: „OFERTA NA OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA I PLANOWANIA PRODUKCJI”

2. Termin składania ofert upływa w dniu 21.11.2014r. do godz. 14:00. Decyduje data i godzina przyjęcia oferty przez Zamawiającego.

3. Oferta złożona po czasie zostanie odrzucona.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w oparciu o następujące kryteria:

Lp. Kryterium Waga
1 Cena brutto oferty 100

2. Dla potrzeb wyliczenia punktów każdej oferty zastosowany zostanie wzór: cena najniższa/cena badana x 100 (maksymalnie 100 pkt.)

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

2. Do aukcji zaproszeni zostaną Oferenci, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.

3. Zaproszenie do aukcji zostanie przesłane drogą elektroniczną do osób wskazanych w formularzu ofertowym.

4. Podczas aukcji licytowana będzie cena netto za całość zadania.

5. Wykonawcy zobowiązani są do przesłania na wskazany numer faksu lub adres e-mail pisemnego potwierdzenia swojej oferty ostatecznej złożonej podczas aukcji tego samego dnia, w którym odbyła się aukcja. Potwierdzenie oferty należy przesłać na formularzu załączonym do zaproszenia do przeprowadzenia aukcji. Wersję papierową potwierdzenia należy przesłać w ciągu 7 dni na adres Zamawiającego.

IX. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół bezusterkowego odbioru końcowego.

2. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia wystawienia faktury końcowej.

3. Sposób płatności – przelew na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte najpóźniej na 14 dni od upływu terminu składania ofert, lub w przypadku organizacji aukcji na 14 dni licząc od dnia przeprowadzenia aukcji.

2. Informacja na temat wyników postępowania zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim uczestniczącym w nim Wykonawcom drogą elektroniczną.

3. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na realizację zadania.

XI. DODATKOWE INFORMACJE

1. Wykonawca przygotowuje ofertę na własny koszt.

2. Zamawiający pozostawia sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

3. Przewidujemy możliwość sprawdzenie oferowanych parametrów oprogramowania. W tym celu możemy zwrócić się do oferentów, o umożliwienie nam zapoznania się z oprogramowaniem, poprzez udostępnienie nam wyspecyfikowanego oprogramowania (komputer do testów lub instalacja na naszym sprzęcie) na 7 dni celem dokonania testów.

4. Postępowanie nie podlega procedurom Prawa zamówień publicznych. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przez tą ustawę.

5. Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Wilk, pod numerem telefonu 65 540 80 11 oraz adresem poczty elektronicznej marcin.wilk@elektrobud.pl, fax 65 540 80 08.

6. Bezpośredni link do postępowania https://www.elektrobud.pl/zapytanie-ofertowe-nr-23/.

XII. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz Ofertowy.

2. Rozstrzygnięcie Zapytania Ofertowego.