Zapytanie ofertowe Nr 20

baner dotacje

Wschowa, 23.10.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20

W związku z realizacją projektu pn.: „Uruchomienie produkcji innowacyjnych stacji transformatorowych ICZ-E w przedsiębiorstwie Elektrobud S.A.” w ramach Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w 4 osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na:

KOMPUTERY (5 szt.) – dostawa

I. ZAMAWIAJĄCY:

ELEKTROBUD S.A.
Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa,
NIP: 925-18-66-316, REGON: 977904481

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Zadanie polega na dostawie do siedziby Zamawiającego 5 komputerów zgodnych z parametrami określonymi niżej:

 • Komputer (dedykowany dla konstruktora) kompletny, z okablowaniem i urządzeniami peryferyjnymi – 1 szt. o specyfikacji:
  Procesor:
  Intel® Xeon® Processor E5-2643 v3 (6C, 3.4GHz, Turbo, HT, 15M, 135W)
  System operacyjny:
  Windows 7 Professional (licencja na 64-bitowy Windows 8.1, nośnik) — wersja polska,
  Pamięć:
  64GB (4x16GB) 1866MHz DDR3 ECC RDIMM
  Karta graficzna:
  NVIDIA Quadro K5000 4 GB (2 porty DP, 1 port DVI-I oraz 1 port DVI-D) (1 adapter DP-DVI) (HEGA18)
  Kontroler dysków:
  Zintegrowany Intel AHCI chipset SATA controller (2 x 6Gb/s, 4 x 3.0Gb/s) – SW RAID 0/1/5/10
  Internal Hard Drive RAID Configuration:
  C3 — 1 lub 2 2,5-calowe dyski SATA/SSD
  Dysk twardy:
  Dysk SSD 512 GB
  Napędy optyczne:
  8x płaski napęd DVD+/-RW
  Klawiatura:
  Wersja amerykańska/europejska (QWERTY) USB, czarna
  Mysz:
  USB mysz (czarna)
  Monitor:
  61cm (24calowy) LED, DVI, DP, HDMI, 1 920 x 1 200, czarny,
  Gwarancja:
  Trzyletnia gwarancja podstawowa z serwisem w następnym dniu roboczym,

Komputer powinien być certyfikowany przez SolidWorks do współpracy z ich oprogramowanie

 • Komputer ALL IN ONE kompletny, z okablowaniem i urządzeniami peryferyjnymi – 4 szt. o specyfikacji:
  Typ obudowy:
  Allinone
  Procesor:
  1 x Intel Core i7 (4th Gen) 4770S / 3.1 GHz ( 3.9 GHz ) ( QuadCore)
  RAM:
  4 GB (zainstalowane) / 16 GB (maks.) DDR3 SDRAM 1600 MHz PC312800
  Dysk twardy:
  1 x SSHD 1 TB ( 8 GB flash ) SATA 3Gb/s
  Napę d optyczny:
  Nagrywarka DVD
  Monitor:
  21.5″ LED, 1920 x 1080 ( Full HD ) 16:9 wielodotykowy
  Praca w sieci:
  GigE,802.11b,802.11a,802.11g,802.11n,Bluetooth 4.0,802.11ac
  System operacyjny:
  Microsoft Windows 7 Professional 64bit Edition / Windows 8.1 Pro 64bit Edition downgrade preinstalowany: Windows 7
  Klawiatura:
  Wersja amerykańska/europejska (QWERTY) USB, czarna, bezprzewodowa
  Mysz:
  USB mysz (czarna), bezprzewodowa
  Gwarancja:
  3 lata gwarancji na miejscu
  Wbudowane urządzenia:
  Głośniki stereofoniczne, Czytnik kart 11 w 1
  Kolor:
  Biznesowa czerń

2. Komputery powinny posiadać instrukcje i oprogramowanie w języku polskim.

3. Wszystkie miejsca, w których wskazano konkretne typy, modele czy też producenci odnośnie sprzętu należy traktować jako rozwiązania wzorcowe, dopuszczalne jest zastosowanie rozwiązań równoważnych, o parametrach nie gorszych niż podane w zapytaniu ofertowym.

III. WYMAGANE WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi cenę ryczałtową.

2. Minimalny okres gwarancji oraz rękojmi na całość przedmiotu zamówienia wynosi 3 lata.

3. Przedmiot zamówienia uznaje się za zrealizowany po podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający ustala maksymalnie do 15.11.2014r.

5. Zamawiający będzie potrącał od Wykonawcy karę w wysokości 0,1% wartości kontraktu brutto za każdy dzień spóźnienia począwszy od pierwszego dnia spóźnienia na co Wykonawca wyraża zgodę.

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta powinna być przygotowana na załączonym formularzu ofertowym.

2. Oferta powinna być ważna co najmniej do 10.11.2014r.

3. Do oferty należy załączyć:

 • kompletnie wypełniony formularz ofertowy,
 • odpis z właściwego rejestru lub CEIDG wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • karty katalogowe i inne dokumenty dotyczące oferowanego sprzętu potwierdzające spełnianie parametrów określonych w punkcie II,
 • szczegółowa specyfikacja oferowanego sprzętu,
 • wykaz zamienników w przypadku ich zastosowania;

4. Złożona oferta powinna być kompletna oraz zawierać zapisy jednoznaczne.

5. Zamawiający nie dopuszcza zmian złożonych ofert.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. W razie potrzeby Zamawiający wezwie Wykonawcę do wyjaśnień, czy też uzupełnień złożonej oferty. Oferta nie może być uzupełniana o elementy takie jak cena, warunki płatności, terminy realizacji, warunki gwarancji i rękojmi.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, lub dostarczona osobiście w zaklejonej kopercie na adres: ELEKTROBUD S.A., Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa. Na kopercie z ofertą powinien widnieć napis: „OFERTA NA KOMPUTERY (5 szt.)”

2. Dopuszczalne jest składanie ofert drogą elektroniczną na adres marcin.wilk@elektrobud.pl W tytule wiadomości należy wpisać „OFERTA NA KOMPUTERY (5 szt.)”

3. Termin składania ofert upływa w dniu 28.10.2014r. do godz. 14:00. Decyduje data i godzina przyjęcia oferty przez Zamawiającego.

4. Oferta złożona po czasie zostanie odrzucona.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w oparciu o następujące kryteria:

Lp. Kryterium Waga
1 Cena netto oferty 100

2. Dla potrzeb wyliczenia punktów każdej oferty zastosowany zostanie wzór: cena najniższa/cena badana x 100 (maksymalnie 100 pkt.)

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

2. Do aukcji zaproszeni zostaną Oferenci, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.

3. Zaproszenie do aukcji zostanie przesłane drogą elektroniczną do osób wskazanych w formularzu ofertowym.

4. Podczas aukcji licytowana będzie cena netto za całość zadania.

5. Wykonawcy zobowiązani są do przesłania na wskazany numer faksu lub adres e-mail pisemnego potwierdzenia swojej oferty ostatecznej złożonej podczas aukcji tego samego dnia, w którym odbyła się aukcja. Potwierdzenie oferty należy przesłać na formularzu załączonym do zaproszenia do przeprowadzenia aukcji. Wersję papierową potwierdzenia należy przesłać w ciągu 7 dni na adres Zamawiającego.

VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół bezusterkowego odbioru końcowego.

2. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia wystawienia faktury końcowej.

3. Sposób płatności – przelew na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte najpóźniej na 14 dni od upływu terminu składania ofert, lub w przypadku organizacji aukcji na 14 dni licząc od dnia przeprowadzenia aukcji.

2. Informacja na temat wyników postępowania zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim uczestniczącym w nim Wykonawcom drogą elektroniczną.

3. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na realizację zadania.

X. DODATKOWE INFORMACJE

1. Wykonawca przygotowuje ofertę na własny koszt.

2. Zamawiający pozostawia sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

3. Przewidujemy możliwość sprawdzenie oferowanych parametrów maszyny. W tym celu możemy zwrócić się do oferentów, o umożliwienie nam zapoznania się ze sprzętem, poprzez udostępnienie nam egzemplarza wyspecyfikowanego komputera na 7 dni celem dokonania testów.

4. Postępowanie nie podlega procedurom Prawa zamówień publicznych. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przez tą ustawę.

5. Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Wilk, pod numerem telefonu 65 540 80 11 oraz adresem poczty elektronicznej marcin.wilk@elektrobud.pl, fax 65 540 80 08.

6. Bezpośredni link do postępowania https://www.elektrobud.pl/zapytanie-ofertowenr-20/ .

XI. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz Ofertowy.

2. Pytania i Odpowiedzi

3. Rozstrzygnięcie Zapytania Ofertowego