Zapytanie ofertowe Nr 2

baner dotacje

Wschowa, 16.02.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

W związku z realizacją projektu pn.: „Uruchomienie produkcji innowacyjnych stacji transformatorowych ICZ-E w przedsiębiorstwie Elektrobud S.A.” w ramach Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w 4 osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie:

Budowy zakładu wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu
Pakiet 1 – hala produkcyjna stalowa

I. ZAMAWIAJĄCY:

ELEKTROBUD S.A.
Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa,
NIP: 925-18-66-316, REGON: 977904481

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Zadanie polega na wybudowaniu hali produkcyjnej stalowej łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie a w szczególności wykonanie:

 • dokumentacji wykonawczej,
 • dostawy materiałów, prefabrykatów itp.
 • montażu stalowej konstrukcji hali produkcyjnej, obudowy ścian, dachu, pasm
  świetlnych, bram i drzwi

2. Na okres realizacji zadania, od podpisania umowy do odbioru końcowego Wykonawca przejmuje na siebie wszystkie ryzyka budowlano-montażowe związane z realizowanym zadaniem, zarówno w zakresie wszelkiego mienia jak i odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanymi robotami.

3. Szczegółowe informacje służące do złożenia oferty na w/w zadanie znajdują się
w załączonych wymaganiach technicznych.

III. WYMAGANE WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi cenę ryczałtową, stałą, bez możliwości roszczenia podwyższenia wynagrodzenia.

2. Minimalny okres gwarancji oraz rękojmi na wszystkie prace budowlane oraz zastosowane materiały (w tym zabezpieczenia antykorozyjne) wynosi 6 lat od bezusterkowego odbioru końcowego.

3. Przedmiot zamówienia uznaje się za zrealizowany po podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający ustala na 31.07.2014r.

5. Zamawiający będzie potrącał od Wykonawcy karę w wysokości 0,2% wartości kontraktu brutto za każdy dzień spóźnienia począwszy od pierwszego dnia spóźnienia na co Wykonawca wyraża zgodę.

6. W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej” czasowo uniemożliwią wykonanie zobowiązań umownych, czas wyznaczony na realizację zobowiązań umownych będzie przedłużony o czas trwania okoliczności „siły wyższej”. Zamawiający musi być o tym poinformowany w formie pisemnej w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia okoliczności „siły wyższej”, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z ppkt. 6.

7. Przez siłę wyższą rozumie się warunki atmosferyczne, wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze stron Umowy.

IV. WARUNKI KTÓRE MUSI SPEŁNIAĆ WYKONAWCA

1. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w wykonaniu co najmniej 3 obiektów o przeznaczeniu hali produkcyjnych, produkcyjno-magazynowych, magazynowych, wysokiego składowania, handlowych o konstrukcji stalowej, oraz powierzchni co najmniej 3 500,00 m2 oraz wartości co najmniej 1 000 000,00 zł netto każda, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w wykonaniu co najmniej 3 projektów obiektów o przeznaczeniu hali produkcyjnych, produkcyjno-magazynowych, magazynowych, wysokiego składowania, handlowych o konstrukcji stalowej, oraz powierzchni co najmniej 3 500,00 m2, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta powinna być przygotowana na załączonym formularzu ofertowym.

2. Wszystkie pola formularza ofertowego powinny zostać zapisane lub przekreślone.

3. Oferta powinna być ważna co najmniej do 01.04.2014r.

4. Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.

5. Do oferty należy załączyć:

 • kompletnie wypełniony formularz ofertowy,
 • odpis z właściwego rejestru lub CEIDG wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • kopie poświadczeń, referencji potwierdzających należyte oraz terminowe wykonanie zadań zgodnie z pkt. IV niniejszego zapytania ofertowego,
 • wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy dotyczący realizowanego zadania, z podziałem na tygodnie,
 • potwierdzenie wniesienia wadium,

6. Złożona oferta powinna być kompletna oraz zawierać zapisy jednoznaczne.

7. Zamawiający nie dopuszcza zmian złożonych ofert.

8. W razie potrzeby Zamawiający wezwie Wykonawcę do wyjaśnień, czy też uzupełnień złożonej oferty. Oferta nie może być uzupełniana o elementy takie jak cena, terminy realizacji, warunki gwarancji i rękojmi oraz o wadium.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście przez Wykonawcę w zaklejonej kopercie na adres: ELEKTROBUD S.A., Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa.2. Na kopercie z ofertą powinien widnieć napis: „OFERTA NA BUDOWĘ HALI PRODUKCYJNEJ”

3. Termin składania ofert upływa w dniu 10.03.2014r. do godz. 14:00. Decyduje data i godzina przyjęcia oferty przez Zamawiającego.

4. Oferta złożona po czasie nie będzie rozpatrywana.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w oparciu o następujące kryteria:

Lp. Kryterium Waga
1 Cena netto oferty 100%

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

2. Do aukcji zaproszeni zostaną Wykonawcy, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.

3. Zaproszenie do aukcji zostanie przesłane drogą elektroniczną do osób wskazanych w formularzu ofertowym.

4. Podczas aukcji licytowana będzie cena netto za całość zadania.

5. Wykonawcy zobowiązani są do przesłania na wskazany numer faksu lub adres email pisemnego potwierdzenia swojej oferty ostatecznej złożonej podczas aukcji tego samego dnia, w którym odbyła się aukcja. Potwierdzenie oferty należy przesłać na formularzu załączonym do zaproszenia do przeprowadzenia aukcji. Wersję papierową potwierdzenia należy przesłać w ciągu 7 dni na adres Zamawiającego.

IX. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Podstawę do wystawienia faktury dotyczącej płatności końcowej stanowi protokół bezusterkowego odbioru końcowego.

2. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia wystawienia faktury końcowej.

3. Sposób płatności – przelew na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.

4. Dopuszczalne jest wystawienie faktur częściowych wystawianych na podstawie protokołów odbioru prac częściowych po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego.

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia złożonych ofert wadium w kwocie 20 000,00 zł

2. Wadium należy wnieść w jednej z form:

 • pieniądzu,
 • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 • gwarancjach bankowych,
 • gwarancjach ubezpieczeniowych,
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu można wpłacać wyłącznie na konto Zamawiającego: BZ WBK S.A. o/Wschowa Nr 20 1090 1290 0000 0000 2903 3282. W tytule przelewu należy wpisać „wadium w postępowaniu na Pakiet 1 – hala produkcyjna stalowa”.

4. Wadium wniesione przelewem będzie uznane za wniesione w terminie, jeżeli środki znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

5. Zamawiający zwróci wadium w przypadku:

 • unieważnienia postępowania
 • wyboru najkorzystniejszej oferty z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 • wycofania przez Wykonawcę oferty przed upływem terminu składania ofert.

6. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku:

 • odmowy podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana,
 • nie wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana,
 • niemożności zawarcia umowy w sprawie zamówienia ze względu na przyczyny leżące po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana,
 • nie przesłania w wyznaczonym czasie potwierdzenia oferty złożonej podczas aukcji elektronicznej przez Wykonawcę, którego oferta była najkorzystniejsza,

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny całkowitej netto. Zabezpieczenie może zostać wniesione w formach dopuszczonych ustawą Prawo zamówień publicznych.

XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte najpóźniej na 14 dni od upływu terminu składania ofert, lub w przypadku organizacji aukcji na 7 dni licząc od dnia przeprowadzenia aukcji.

2. Informacja na temat wyników postępowania zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim uczestniczącym w nim Wykonawcom drogą elektroniczną.

3. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na realizację zadania. Załącznikiem do umowy będzie harmonogram-rzeczowo finansowy, stworzony na podstawie harmonogramu załączonego do oferty.

XIII. DODATKOWE INFORMACJE

1. Wykonawca przygotowuje ofertę na własny koszt.

2. Zamawiający pozostawia sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

3. Postępowanie nie podlega pod procedury Prawa zamówień publicznych. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przez tą ustawę.

4. Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Wilk, pod numerem telefonu 65 540 80 11 oraz adresem poczty elektronicznej marcin.wilk@elektrobud.pl, fax 65 540 80 08.

XIV. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz Ofertowy

2. Wymagania techniczne

3. Rysunki planowanej inwestycji

4. Pytania i odpowiedzi