Zapytanie ofertowe Nr 17

baner dotacje

Wschowa, 07.10.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17

W związku z realizacją projektu pn.: „Uruchomienie produkcji innowacyjnych stacji transformatorowych ICZ-E w przedsiębiorstwie Elektrobud S.A.” w ramach Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w 4 osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie: Budowy zakładu wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu

Pakiet 6 – fasada słupowo ryglowa

I. ZAMAWIAJĄCY:

ELEKTROBUD S.A.
Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa,
NIP: 925-18-66-316, REGON: 977904481

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zadanie polega na wykonaniu fasady słupowo ryglowej, bezspoinowej w nowobudowanym biurowcu naszej firmy. Prace obejmują kompleksowe wykonanie fasady, w zakresie robót budowlanych,  wszystkich potrzebnych materiałów oraz sprzętu potrzebnego do ich wykonania wraz z uszczelnieniem fasady oraz połączeń pomiędzy fasadą a konstrukcją budynku. Wszystkie miejsca, w których wymienione są nazwy wykonawców oraz materiałów należy traktować jako rozwiązania wzorcowe, dopuszczalne jest zastosowanie rozwiązań równoważnych, o parametrach nie gorszych niż podane w zapytaniu ofertowym. Podstawowe elementy zamówienia:
1. SZKŁO

 • Przeszklenia podwójne zespolone układzie szyb.
 • W pasach przeziernych:

Warstwa zewnętrzna szkła – Pilkington Eclipse Advantage Grey
Kolorystyka – szkło o zabarwieniu grafitowym
Ciepła ramka tworzywowa w kolorze czarnym, zespolenie na silikonie strukturalnym np. DC 3362, wypełnienie pomiędzy szybami argon
Warstwa wewnętrzna szkła – Szkło laminowane Pilkington Optitherm S1
Parametry techniczne Ug=1,0W/m2K, Lt=25%, g=21%

 • W pasach nieprzeziernych:

Warstwa zewnętrzna szkła – Pilkington Eclipse Advantage Grey
Kolorystyka – szkło o zabarwieniu grafitowym
Ciepła ramka tworzywowa w kolorze czarnym, zespolenie na silikonie strukturalnym np. DC 3362, wypełnienie pomiędzy szybami argon
Warstwa wewnętrzna szkła – Szkło emaliowe RAL 9005

 • Dostawca, przed zatwierdzeniem do realizacji, będzie zobowiązany przedstawić do akceptacji przez Architekta Prowadzącego obliczenia statyczne dla przyjętej grubości szkła, przyjętej grubości silikonu strukturalnego do zespolenia szyb, podpisane przez uprawnionego konstruktora, potwierdzające zdolność zaproponowanego rozwiązania do spełnienia wymogów wytrzymałościowych.
 • Wykonawca przedstawi próbki szkła do zatwierdzenia.

2. KONSTRUKCJA NOŚNA

 • System fasady lekkiej półstrukturalnej np. Cortizo SG-52, której szklenie mocuje się do słupów i rygli za pomocą uchwytów schowanych w fudze. Zewnętrzne połączenie szklenia stanowi fuga silikonowa o szerokości nie większej niż 22mm. Szerokość widocznych jedynie od wewnątrz profili rygli i słupów to 52mm.
 • Profile aluminiowe wykonane ze stopu 6060 T6 z przekładką termiczną. Wykończenie profili aluminiowych – anoda szczotkowana i polerowana wzór „hard emery inox cod. 17L” wg wzornika firmy Cortizo.

Parametry techniczne:
– przepuszczalność powietrza Klasa AE
– wodoszczelność klasa R7

 • Dostawca, przed zatwierdzeniem do realizacji, będzie zobowiązany przedstawić do akceptacji przez Architekta Prowadzącego obliczenia statyczne dla przyjętych przekrojów aluminiowych, podpisane przez uprawnionego konstruktora, potwierdzające zdolność zaproponowanego rozwiązania do spełnienia wymogów wytrzymałościowych.
 • Wykonawca przedstawi próbki aluminium do zatwierdzenia.

3. MONTAŻ

 • Montaż szkła należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności ze względu na duże gabaryty szyb oraz ich ciężar. Należy zwrócić szczególna uwagę na zabezpieczenie krawędzi i naroży szyb podczas ich podnoszenia i montażu.
 • Montaż zostanie przeprowadzony przez firmę specjalizującą się w rozwiązaniach nietypowych dla ślusarki aluminiowej np. Polring-Glas Sp. z o.o., po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez zamawiającego dokumentacji technicznej zawierającej m.in. detale i szczegółowe obliczenia statyczne dla wytrzymałości szkła, profili aluminiowych oraz łączników i elementów mocujących wykonane przez uprawnionego projektanta.

4. Wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu, do czego zapraszamy wszystkich potencjalnych wykonawców.

WYMAGANE WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi cenę ryczałtową, stałą, bez możliwości roszczenia podwyższenia wynagrodzenia.

2. Minimalny okres gwarancji oraz rękojmi na wszystkie prace budowlane oraz zastosowane materiały wynosi 3 lata od bezusterkowego odbioru końcowego.

3. Przedmiot zamówienia uznaje się za zrealizowany po podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający ustala maksymalnie do 30.03.2015r.

5. Zamawiający będzie potrącał od Wykonawcy karę w wysokości 0,1% wartości kontraktu brutto za każdy dzień spóźnienia począwszy od pierwszego dnia spóźnienia na co Wykonawca wyraża zgodę.

6. W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej” czasowo uniemożliwią wykonanie zobowiązań umownych, czas wyznaczony na realizację zobowiązań umownych będzie przedłużony o czas trwania okoliczności „siły wyższej”. Zamawiający musi być o tym poinformowany w formie pisemnej w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia okoliczności „siły wyższej”, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z ppkt. 5.

7. Przez siłę wyższą rozumie się warunki atmosferyczne, wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze stron Umowy.

III. WARUNKI KTÓRE MUSI SPEŁNIAĆ WYKONAWCA

1. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w wykonaniu fasad szklanych w co najmniej 3 obiektach.

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta powinna być przygotowana na załączonym formularzu ofertowym.

2. Oferta powinna być ważna co najmniej do 15.11.2014r.

3. Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.

4. Do oferty należy załączyć:

 • kompletnie wypełniony formularz ofertowy,
 • odpis z właściwego rejestru lub CEIDG wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • wykaz doświadczenia o którym mowa w pkt. IV niniejszego zapytania ofertowego, zawierający co najmniej nazwę i adres inwestora wraz z numer telefonu, adres obiektu, w którym zrealizowano inwestycję,
 • karty katalogowe rozwiązań i materiałów planowanych do zastosowania;

5. Złożona oferta powinna być kompletna oraz zawierać zapisy jednoznaczne.

6. Zamawiający nie dopuszcza zmian złożonych ofert.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. W razie potrzeby Zamawiający wezwie Wykonawcę do wyjaśnień, czy też uzupełnień złożonej oferty. Oferta nie może być uzupełniana o elementy takie jak cena, warunki płatności, terminy realizacji, warunki gwarancji i rękojmi.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście przez Wykonawcę w zaklejonej kopercie na adres: ELEKTROBUD S.A., Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa.

2. Na kopercie z ofertą powinien widnieć napis: „OFERTA NA FASADĘ SZKLANĄ”

3. Termin składania ofert upływa w dniu 17.10.2014r. do godz. 14:00. Decyduje data i godzina przyjęcia oferty przez Zamawiającego.
4. Oferta złożona po czasie zostanie odrzucona.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w oparciu o następujące kryteria:

Lp. Kryterium Waga Sposób liczenia
1 Cena netto oferty 80 cena najniższa x 80
cena badana
2 Termin realizacji
(max. 30.03.2015r.)
20 liczba dni najkrótszego okresu realizacji
x 20
liczba dni okresu realizacji oferty badanej
1

2. Dla potrzeb wyliczenia punktów uzyskanych przez oferty zastosowane zostaną wzory z powyższej tabeli (kolumna nr 4). Suma wyników uzyskanych dla wszystkich kryteriów da łączny wynik dla danej oferty (maksymalnie 100 pkt.).

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

2. Do aukcji zaproszeni zostaną Oferenci, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.

3. Zaproszenie do aukcji zostanie przesłane drogą elektroniczną do osób wskazanych w formularzu ofertowym.

4. Podczas aukcji licytowana będzie cena netto za całość zadania.

5. Wykonawcy zobowiązani są do przesłania na wskazany numer faksu lub adres e-mail pisemnego potwierdzenia swojej oferty ostatecznej złożonej podczas aukcji tego samego dnia, w którym odbyła się aukcja. Potwierdzenie oferty należy przesłać na formularzu załączonym do zaproszenia do przeprowadzenia aukcji. Wersję papierową potwierdzenia należy przesłać w ciągu 7 dni na adres Zamawiającego.

VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Podstawę do wystawienia faktury dotyczącej płatności końcowej stanowi protokół bezusterkowego odbioru końcowego.

2. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia wystawienia faktury końcowej.

3. Sposób płatności – przelew na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.

4. Dopuszczalne jest wystawienie faktur częściowych wystawianych na podstawie protokołów odbioru prac częściowych po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte najpóźniej na 21 dni od upływu terminu składania ofert, lub w przypadku organizacji aukcji na 14 dni licząc od dnia przeprowadzenia aukcji.

2. Informacja na temat wyników postępowania zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim uczestniczącym w nim Wykonawcom drogą elektroniczną.

3. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na realizację zadania.

X. DODATKOWE INFORMACJE

1. Wykonawca przygotowuje ofertę na własny koszt.

2. Zamawiający pozostawia sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

3. Pozostawiamy sobie możliwość sprawdzenia parametrów technicznych, jakości oferowanych robót i usług. W tym celu możemy zwrócić się do wybranych oferentów, o umożliwienie nam zapoznania się z istniejącą inwestycją na miejscu

1 Okresy liczone są od daty składania ofert (17.10.2014r.) do dnia zakończenia realizacji danej oferty u klienta. Oferent powinien umożliwić dokonanie czynności sprawdzających w terminie do 7 dni od telefonicznego wniosku Zamawiającego.

4. Postępowanie nie podlega procedurom Prawa zamówień publicznych. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przez tą ustawą.

5. Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Wilk, pod numerem telefonu 65 540 80 11 oraz adresem poczty elektronicznej marcin.wilk@elektrobud.pl, fax 65 540 80 08.

6. Bezpośredni link do postępowania https://www.elektrobud.pl/zapytanie-ofertowenr-17/ .

XI. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz Ofertowy.

2. Wizualizacja biurowca.

3. Rysunek – front i boki.

4. Rysunek – rzut z góry.

5. Unieważnienie Postępowania.