Zapytanie ofertowe Nr 14

baner dotacje

Wschowa, 19.09.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14

 

W związku z realizacją projektu pn.: „Uruchomienie produkcji innowacyjnych stacji transformatorowych ICZ-E w przedsiębiorstwie Elektrobud S.A.” w ramach Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w 4 osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na:

LAKIERNIA PROSZKOWA

dostawa, montaż i uruchomienie

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

ELEKTROBUD S.A.

Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa,

NIP: 925-18-66-316, REGON: 977904481

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

 1. Zadanie polega na dostawie, montażu i uruchomieniu kompletnej linii lakierni proszkowej w hali produkcyjnej mieszczącego się we Wschowie, w rejonie ul. Nowopolnej. Wykonawca powinien wykonać swoje prace tak, aby spełniany one wszystkie wymagane prawem normy i przepisy oraz aby uwzględniały najnowszy stan techniki i wiedzy inżynierskiej. Malowane elementy (podstawowy profil elementów do malowania) wg załącznika.
 2. Podstawowe dane dotyczące przeznaczenia lakierni:
  • Podstawowy materiał malowanych detali:
   • stal czarna,
  • alucynk;
  • Gabaryty maksymalne malowanych elementów:
   • długość 3,0 m,
   • szerokość 1,35 m,
   • wysokość 2,5 m;
  • Maksymalne obciążenie trawers: 350 kg.
  • Zakładana wydajność: 40 trawers / zmianę (8 h).
  • Zastosowana technologia chemicznej obróbki powierzchni przed malowaniem wraz z zastosowaniem jednowarstwowego malowania proszkowego powinna zapewnić wymaganą odporność antykorozyjną na poziomie 480 h testu w rozpylonej solance wg PN-EN ISO 9227.
  • Lakiernia powinna być przystosowana do pracy w systemie dwuzmianowym.
 3. Podstawowe wymagania dotyczące parametrów i wyposażenia lakierni:
  • System transportu trawers pomiędzy poszczególnymi urządzeniami – ręczny (należy uwzględnić dodatkowy tor pozwalający na dwukrotne malowanie proszkowe wybranych detali).
  • Urządzenie(a) zintegrowane z systemem transportu pozwalające na zawieszanie i zdejmowanie detali bez użycia specjalistycznego sprzętu (np. bez wózka widłowego).
  • Automatyczny system transportu detali przez urządzenia do chemicznego przygotowania powierzchni przed malowaniem.
  • Urządzenia do chemicznego przygotowania powierzchni przed malowaniem dostosowane dla różnych dostawców chemii.
  • Urządzenia do chemicznego przygotowania powierzchni przed malowaniem dostosowane do przeprowadzania poszczególnych procesów obróbki w odrębnych operacjach (niedopuszczalne jest np. mycie i proces powłokotwórczy podczas jednej operacji).
  • Automatyczny system uzupełniania preparatów chemicznych w urządzeniach do chemicznego przygotowania powierzchni przed malowaniem.
  • System podgrzewania kąpieli gorącą wodą przystosowany do zasilania z jednego kotła (kocioł znajduje się w zakresie oferty).
  • Urządzenie do przygotowania wody demineralizowanej wraz ze zbiornikiem retencyjnym.
  • Instalacja i urządzenia do magazynowania i neutralizacji ścieków z procesem filtracji na prasie filtracyjnej. Oczyszczone ścieki nie mogą przekraczać: parametrów podanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów Dz. U. 136 poz. 964 z dnia 14.07.2006 oraz określonych wskaźników zanieczyszczenia:

BZT5                                                – 700 mgO2/dm3,

ChZT (metoda dwuchromianowa)    – 1000 mgO2/dm3,

azot amonowy                                  – 200 mg/dm3,

azot azotynowy                                 – 10 mg/dm3,

fosfor ogólny                                     – 15 mg/dm3,

węglowodory ropopochodne             – 15 mg/dm3,

 • Suszarka po myciu dostosowana do wymogów podanych przez dostawców preparatów chemicznych.
 • Kabina proszkowa przystosowana do ręcznego napylania proszku.
 • Kabina proszkowa odpowiednio dostosowana (rozmiar, kształt, konstrukcja) pozwalająca na bezproblemowe pomalowanie detali największych gabarytów, przystosowana do pracy malarza wewnątrz kabiny.
 • System odzysku proszku dostosowany do wymogu trzech podstawowych kolorów plus jeden „śmieciowy”.
 • Urządzenia aplikacyjne farbę proszkową produkcji Gema, przystosowane do zasilania ze zbiornika systemu odzysku proszku i z opakowania fabrycznego (kartonu) – co najmniej dwa zestawy.
 • Automatyczny system transportu detali w kabinie proszkowej z regulacją prędkości.
 • Automatyczny system wykrywania i gaszenia ognia w kabinie.
 • Piec polimeryzacji farby proszkowej dostosowany do wymogów podanych przez dostawców farb proszkowych, zapewniający równomierny rozkład temperatury detali.
 • Instalacja wykrywania gazu zainstalowana przy każdym odbiorniku zasilanym gazem. Instalacja musi być połączona z systemem sterowania lakiernią, w przypadku wykrycia wycieku gazu musi wyłączyć automatycznie wszystkie urządzenia gazowe oraz wywołać świetlny i dźwiękowy sygnał alarmowy.
 • Podstawowe wyposażenie laboratorium (aparatura konieczna do przeprowadzenia kontroli parametrów wg zaleceń dostawcy preparatów chemicznych oraz co najmniej pH-metr, konduktometr i miernik grubości powłoki lakierniczej na podłożach ferromagnetycznych oraz nieferromagnetycznych)
 • Lakiernia powinna być przystosowana do zabudowy dodatkowego systemu rekuperacji ciepła (system rekuperacji poza zakresem oferty).
 • Opracowanie koncepcji zawiesi technologicznych detali przedstawionych w załączniku do zapytania wraz z dostawą zawiesi w ilości odpowiedniej dla określonej wydajności lakierni.
 • Wykonanie wszystkich koniecznych kominów i kanałów wentylacyjnych łącznie z wyprowadzeniem ponad dach hali (przejścia dachowe poza zakresem oferty).
 • Preparaty chemiczne do wykonania pierwszego zalania w ilości pozwalającej na uruchomienie lakierni oraz wykonanie testów odbiorowych (preparaty chemiczne dla przygotowania powierzchni, preparaty chemiczne dla urządzeń neutralizacji ścieków, preparaty chemiczne dla urządzeń przygotowania wody demineralizowanej).
 • Wszelkie inne prace konieczne do wykonania zadania dostawy, montażu i uruchomienia kompletnej lakierni proszkowej.
 • Szkolenie pracowników obsługi lakierni.
 1. Pozostałe informacje:
  • Maksymalna powierzchnia do zabudowy kompletnej linii lakierniczej na hali produkcyjnej (zarys hali wraz z wyznaczonym miejscem dla lakierni wg załącznika):
 • długość 36,00 m
 • szerokość 12,00 m
 • wysokość 7,00 m
  • Ustawienie urządzeń oraz ich parametry muszą pozwalać na pomalowanie opcjonalne detalu o długości 6,00 m (z pominięciem strefy załadunku/rozładunku, chemicznej obróbki powierzchni oraz suszarki)
  • Przed pracami montażowymi należy przedłożyć do wglądu dokumentację projektową lakierni proszkowej z technologią pracy, transportu, ergonomii i wykonania prac budowlanych.
  • Oferent musi posiadać serwis na terenie Polski.

 

 • WYMAGANE WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA

 

 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi cenę ryczałtową.
 2. Minimalny okres gwarancji oraz rękojmi na całość przedmiotu zamówienia wynosi 2 lata od bezusterkowego odbioru końcowego.
 3. Przedmiot zamówienia uznaje się za zrealizowany po podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
 4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający ustala maksymalnie do04.2015r.
 5. Zamawiający będzie potrącał od Wykonawcy karę w wysokości 0,1% wartości kontraktu brutto za każdy dzień spóźnienia począwszy od pierwszego dnia spóźnienia na co Wykonawca wyraża zgodę.
 6. W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej” czasowo uniemożliwią wykonanie zobowiązań umownych, czas wyznaczony na realizację zobowiązań umownych będzie przedłużony o czas trwania okoliczności „siły wyższej”. Zamawiający musi być o tym poinformowany w formie pisemnej w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia okoliczności „siły wyższej”, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z ppkt. 5.
 7. Przez siłę wyższą rozumie się warunki atmosferyczne, wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze stron Umowy

 

 1. WARUNKI KTÓRE MUSI SPEŁNIAĆ WYKONAWCA

 

 1. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w dostawie i wykonaniu co najmniej 3 zamówień na wykonanie lakierni proszkowej, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

 

 1. Oferta powinna być przygotowana na załączonym formularzu ofertowym.
 2. Oferta powinna być ważna co najmniej do 11.2014r.
 3. Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.
 4. Do oferty należy załączyć:
 • kompletnie wypełniony formularz ofertowy,
 • odpis z właściwego rejestru lub CEIDG wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • wykaz doświadczenia wykazującego wykonanie zadań zgodnie z pkt. IV niniejszego zapytania ofertowego,
 • karty katalogowe z nazwami, modelami oraz parametrami oferowanych urządzeń, potwierdzające spełnianie przez nie parametrów z punktu II oraz VII,
 • wstępne rozplanowanie urządzeń malarni wraz z krótkim opisem zastosowanych rozwiązań technicznych.
 1. Złożona oferta powinna być kompletna oraz zawierać zapisy jednoznaczne.
 2. Zamawiający nie dopuszcza zmian złożonych ofert.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. W razie potrzeby Zamawiający wezwie Wykonawcę do wyjaśnień, czy też uzupełnień złożonej oferty. Oferta nie może być uzupełniana o elementy takie jak cena, warunki płatności, terminy realizacji, warunki gwarancji i rękojmi.

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście przez Wykonawcę w zaklejonej kopercie na adres:

ELEKTROBUD S.A., Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa.

 1. Na kopercie z ofertą powinien widnieć napis: „OFERTA NA LAKIERNIĘ PROSZKOWĄ”
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 10.2014r. do godz. 14:00. Decyduje data i godzina przyjęcia oferty przez Zamawiającego.
 3. Oferta złożona po czasie zostanie odrzucona.

 

 • KRYTERIA OCENY OFERT

 

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w oparciu o następujące kryteria:
Lp. Kryterium Waga Sposób liczenia
1 Cena netto oferty

 

70 cena najniższa

x 70

cena badana

2 Energia elektryczna

średnie zużycie za 8 godzin pracy (kWh)*

10 wartość najniższa

x 10

wartość badana

3 Sprężone powietrzne

średnie zużycie za 8 godzin pracy (Nm3/h)*

10 wartość najniższa

x 10

wartość badana

4 Gaz ziemny

średnie zużycie za 8 godzinę pracy (Nm3/h) *[1]

10 wartość najniższa

x 10

wartość badana

 1. Dla potrzeb wyliczenia punktów uzyskanych przez oferty zastosowane zostaną wzory z powyższej tabeli (kolumna nr 4). Suma wyników uzyskanych dla wszystkich kryteriów da łączny wynik dla danej oferty.

 

 • INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
 2. Do aukcji zaproszeni zostaną Oferenci, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.
 3. Zaproszenie do aukcji zostanie przesłane drogą elektroniczną do osób wskazanych w formularzu ofertowym.
 4. Podczas aukcji licytowana będzie cena netto za całość zadania.
 5. Wykonawcy zobowiązani są do przesłania na wskazany numer faksu lub adres e-mail pisemnego potwierdzenia swojej oferty ostatecznej złożonej podczas aukcji tego samego dnia, w którym odbyła się aukcja. Potwierdzenie oferty należy przesłać na formularzu załączonym do zaproszenia do przeprowadzenia aukcji. Wersję papierową potwierdzenia należy przesłać w ciągu 7 dni na adres Zamawiającego.

 

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI

 

 1. Podstawę do wystawienia faktury dotyczącej płatności końcowej stanowi protokół bezusterkowego odbioru końcowego. Podstawą do podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego stanowią m.in.:
 • 8 godzinny bezusterkowy test działania lakierni,
 • potwierdzenie podstawowych parametrów lakierni,
 • potwierdzenie poziomu zużycia mediów;
 1. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia wystawienia faktury końcowej.
 2. Sposób płatności – przelew na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.
 3. Dopuszczalne jest wystawienie faktur częściowych wystawianych na podstawie protokołów odbioru prac częściowych po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego.
 4. Dopuszczalne jest zastosowanie pierwszej płatności zaliczkowej w wysokości maksymalnie 30% wartości zamówienia.
 5. Płatności częściowe oraz zaliczkowe mogą stanowić maksymalnie 90% wartości zamówienia. Pozostałe 10% płatne będzie po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 1. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte najpóźniej na 30 dni od upływu terminu składania ofert, lub w przypadku organizacji aukcji na 14 dni licząc od dnia przeprowadzenia aukcji.
 2. Informacja na temat wyników postępowania zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim uczestniczącym w nim Wykonawcom drogą elektroniczną.
 3. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na realizację zadania.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

 

 1. Wykonawca przygotowuje ofertę na własny koszt.
 2. Zamawiający pozostawia sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 3. Po zaakceptowaniu ofert (oferty, które będą spełniać wszystkie kryteria formalne) powinno być możliwe sprawdzenie oferowanych parametrów instalacji. W tym celu zwrócimy się do zakwalifikowanych oferentów, o umożliwienie nam zapoznania się z działającym egzemplarzem oferowanej instalacji u producenta lub w innej placówce. Oferent powinien umożliwić dokonanie czynności sprawdzających w terminie do 7 dni od telefonicznego wniosku Zamawiającego.
 4. Postępowanie nie podlega procedurom Prawa zamówień publicznych. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przez tą ustawę.
 5. Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Wilk, pod numerem telefonu
  65 540 80 11 oraz adresem poczty elektronicznej wilk@elektrobud.pl,
  fax 65 540 80 08.
 6. Bezpośredni link do postępowania https://www.elektrobud.pl/zapytanie-ofertowe-nr-14/ .

* wartości średnie zużycia mediów powinny wynikać z karty katalogowej, opisów, innych dokumentów załączonych do oferty,

 • ZAŁĄCZNIKI

 

 1. Formularz Ofertowy.
 2. Zwymiarowane rysunki malowanych detali.
 3. Karta techniczna farby.
 4. Rzut hali.
 5. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego.