Zapytanie ofertowe Nr 13

baner dotacje

Wschowa, 29.08.2014r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13


W związku z realizacją projektu pn.: „Uruchomienie produkcji innowacyjnych stacji transformatorowych ICZ-E w przedsiębiorstwie Elektrobud S.A.” w ramach Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w 4 osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na:


GILOTYNA – dostawa wraz z montażem


I. ZAMAWIAJĄCY:

ELEKTROBUD S.A.
Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa,
NIP: 925-18-66-316, REGON: 977904481

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Zadanie polega na dostawie do siedziby Zamawiającego, montażu oraz uruchomieniu gilotyny. Podstawowe parametry urządzenia:
a. długość cięcia 3,0 m,
b. maksymalna grubość ciętej blachy stal czarna 6,0 mm,
c. maksymalna grubość ciętej blachy stal INOX 4,0 mm,
d. sterowanie CNC (automatyczne ustawienie noża itp.),
e. tylni stół min. 800,00 mm,
f. maszyna wyposażona w dodatkowe noże;

2. Standardowe szkolenia dla operatorów zostaną zawarte w cenie oferty.

3. Maszyna powinna wyświetlać komunikaty w języku polskim.

4. Maszyna powinna posiadać instrukcje i oprogramowanie w języku polskim.

5. Oferent powinien posiadać fabryczny serwis producenta na terenie Polski.

III. WYMAGANE WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi cenę ryczałtową.

2. Minimalny okres gwarancji oraz rękojmi na całość przedmiotu zamówienia łącznie z materiałami eksploatacyjnymi wynosi 2 lata od bezusterkowego odbioru końcowego. Koszt przeglądów serwisowych w okresie gwarancji zostanie zawarty w cenie oferty.

3. Przedmiot zamówienia uznaje się za zrealizowany po podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

4.Termin wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający ustala maksymalnie do 12.12.2014r.

5. Zamawiający będzie potrącał od Wykonawcy karę w wysokości 0,1% wartości kontraktu brutto za każdy dzień spóźnienia począwszy od pierwszego dnia spóźnienia na co Wykonawca wyraża zgodę.

6. W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej” czasowo uniemożliwią wykonanie zobowiązań umownych, czas wyznaczony na realizację zobowiązań umownych będzie przedłużony o czas trwania okoliczności „siły wyższej”. Zamawiający musi być o tym poinformowany w formie pisemnej w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia okoliczności „siły wyższej”, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z ppkt. 5.

7. Przez siłę wyższą rozumie się warunki atmosferyczne, wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze stron Umowy

IV. WARUNKI KTÓRE MUSI SPEŁNIAĆ WYKONAWCA

1. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w dostawie i wykonaniu co najmniej 5 gilotyn.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta powinna być przygotowana na załączonym formularzu ofertowym.

2. Oferta powinna być ważna co najmniej do 31.09.2014r.

3. Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.

4. Do oferty należy załączyć:

  • kompletnie wypełniony formularz ofertowy,
  • odpis z właściwego rejestru lub CEIDG wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  • wykaz doświadczenia zgodnego z pkt. IV niniejszego zapytania ofertowego, zawierający co najmniej rodzaj maszyny, nazwę i adres odbiorcy oraz numer telefonu,
  • karty katalogowe i inne dokumenty potwierdzające spełnianie parametrów określonych w punkcie II;

5. Złożona oferta powinna być kompletna oraz zawierać zapisy jednoznaczne.

6. Zamawiający nie dopuszcza zmian złożonych ofert.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. W razie potrzeby Zamawiający wezwie Wykonawcę do wyjaśnień, czy też uzupełnień złożonej oferty. Oferta nie może być uzupełniana o elementy takie jak cena, terminy realizacji, warunki gwarancji i rękojmi.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście przez Wykonawcę w zaklejonej kopercie na adres: ELEKTROBUD S.A., Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa.

2. Na kopercie z ofertą powinien widnieć napis: „OFERTA NA GILOTYNĘ”

3. Termin składania ofert upływa w dniu 05.09.2014r. do godz. 14:00. Decyduje data i godzina przyjęcia oferty przez Zamawiającego.

4. Oferta złożona po czasie zostanie odrzucona.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w oparciu o następujące kryteria:

Lp. Kryterium Waga
1 Cena brutto oferty 100

2. Dla potrzeb wyliczenia punktów każdej oferty zastosowany zostanie wzór: cena najniższa/cena badana x 100 (maksymalnie 100 pkt.)

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

2. Do aukcji zaproszeni zostaną Oferenci, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.

3. Zaproszenie do aukcji zostanie przesłane drogą elektroniczną do osób wskazanych w formularzu ofertowym.

4. Podczas aukcji licytowana będzie cena netto za całość zadania.

5. Wykonawcy zobowiązani są do przesłania na wskazany numer faksu lub adres e-mail pisemnego potwierdzenia swojej oferty ostatecznej złożonej podczas aukcji tego samego dnia, w którym odbyła się aukcja. Potwierdzenie oferty należy przesłać na formularzu załączonym do zaproszenia do przeprowadzenia aukcji. Wersję papierową potwierdzenia należy przesłać w ciągu 7 dni na adres Zamawiającego.

IX. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Maksymalnie 20% do 7 dni od dnia podpisania umowy.

2. Maksymalnie 60% do 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości maszyny do wysyłki.

3. Co najmniej 20% do 10 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

4. Sposób płatności – przelew na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte najpóźniej na 21 dni od upływu terminu składania ofert, lub w przypadku organizacji aukcji na 14 dni licząc od dnia przeprowadzenia aukcji.

2. Informacja na temat wyników postępowania zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim uczestniczącym w nim Wykonawcom drogą elektroniczną.

3. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na realizację zadania.

XI. DODATKOWE INFORMACJE

1. Wykonawca przygotowuje ofertę na własny koszt.

2. Zamawiający pozostawia sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

3. Po zaakceptowaniu ofert (oferty, które będą spełniać wszystkie kryteria formalne) planujemy sprawdzenie oferowanych parametrów maszyny. W tym celu zwrócimy się do zakwalifikowanych oferentów, o umożliwienie nam zapoznania się z działającym egzemplarzem oferowanej maszyny u producenta lub w innej placówce. Oferent powinien umożliwić dokonanie czynności sprawdzających w terminie do 7 dni od telefonicznego wniosku Zamawiającego.

4. Postępowanie nie podlega procedurom Prawa zamówień publicznych. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przez tą ustawę.

5. Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Wilk, pod numerem telefonu 65 540 80 11 oraz adresem poczty elektronicznej marcin.wilk@elektrobud.pl, fax 65 540 80 08.

6. Bezpośredni link do postępowania https://www.elektrobud.pl/zapytanie-ofertowenr-13/ .

XII. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz Ofertowy.

2. Unieważnienie postępowania.