Zapytanie ofertowe Nr 12

baner dotacje

Wschowa, 28.08.2014r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12


W związku z realizacją projektu pn.: „Uruchomienie produkcji innowacyjnych stacji transformatorowych ICZ-E w przedsiębiorstwie Elektrobud S.A.” w ramach Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w 4 osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie:


Budowy zakładu wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu
Pakiet 5 – place manewrowe, parkingi


I. ZAMAWIAJĄCY:

ELEKTROBUD S.A.
Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa,
NIP: 925-18-66-316, REGON: 977904481

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zadanie polega na budowie placów manewrowych, parkingów wraz z ich odwodnieniem.. Na przedmiot zamówienia składają się roboty budowlane wraz z materiałami i sprzętem potrzebnym do ich wykonania. Prace obejmują kompleksowe wykonanie nawierzchni wraz z usunięciem humusu i przygotowaniem podłoża.
Podstawowe elementy zamówienia:

1. Place manewrowe i drogi dojazdowe:

 • warstwa wzmacniająca – grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa = 15cm
 • podbudowa z kruszywa łamanego do nośności G1, wtórny moduł odkształcenia większy niż 120 MPa, oraz wskaźnik CBR ≥ 10%
 • chudy beton o grubości co najmniej 18 cm
 • beton asfaltowy klasy C-37 wykonany z cementu autostradowego „WARTA” niskoalkalicznego CEM I 42,5 N – NA (bez domieszek popiołów) lub równoważnego o grubości 25 cm, zastosowanie zbrojenia rozproszonego w ilości 40kg/m3
 • utwardzenie posadzki materiałem „HZ3”
 • impregnacja posadzki materiałem Krzemian Litu

Parkingi:

 • warstwa wzmacniająca – grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa = 15cm
 • podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa kamiennego łamanego niesortowanego 0/63mm o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie = 15cm
 • chudy beton o grubości co najmniej 15 cm
 • beton asfaltowy klasy C-37 wykonany z cementu autostradowego „WARTA” niskoalkalicznego CEM I 42,5 N – NA (bez domieszek popiołów) lub równoważnego o grubości 25 cm, zastosowanie zbrojenia rozproszonego w ilości 40kg/m3
 • utwardzenie posadzki materiałem „HZ3”
 • impregnacja posadzki materiałem Krzemian Litu

III. WYMAGANE WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi cenę ryczałtową, stałą, bez możliwości roszczenia podwyższenia wynagrodzenia.

3. Minimalny okres gwarancji oraz rękojmi na wszystkie prace budowlane oraz zastosowane materiały wynosi 3 lata od bezusterkowego odbioru końcowego.

4. Przedmiot zamówienia uznaje się za zrealizowany po podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający ustala maksymalnie do 30.11.2014r.

6. Zamawiający będzie potrącał od Wykonawcy karę w wysokości 0,1% wartości kontraktu brutto za każdy dzień spóźnienia począwszy od pierwszego dnia spóźnienia na co Wykonawca wyraża zgodę.

7. W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej” czasowo uniemożliwią wykonanie zobowiązań umownych, czas wyznaczony na realizację zobowiązań umownych będzie przedłużony o czas trwania okoliczności „siły wyższej”. Zamawiający musi być o tym poinformowany w formie pisemnej w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia okoliczności „siły wyższej”, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z ppkt. 5.

8. Przez siłę wyższą rozumie się warunki atmosferyczne, wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze stron Umowy.

IV. WARUNKI KTÓRE MUSI SPEŁNIAĆ WYKONAWCA

1. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w wykonaniu posadzek przemysłowych, nawierzchni betonowych w co najmniej 3 obiektach.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta powinna być przygotowana na załączonym formularzu ofertowym.

2. Oferta powinna być ważna co najmniej do 30.09.2014r.

3. Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.

4. Do oferty należy załączyć:

 • kompletnie wypełniony formularz ofertowy,
 • odpis z właściwego rejestru lub CEIDG wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • wykaz doświadczenia o którym mowa w pkt. IV niniejszego zapytania ofertowego, zawierający co najmniej nazwę i adres inwestora wraz z numer telefonu, adres obiektu, w którym zrealizowano inwestycję,

5. Złożona oferta powinna być kompletna oraz zawierać zapisy jednoznaczne.

6. Zamawiający nie dopuszcza zmian złożonych ofert.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. W razie potrzeby Zamawiający wezwie Wykonawcę do wyjaśnień, czy też uzupełnień złożonej oferty. Oferta nie może być uzupełniana o elementy takie jak cena, warunki płatności, terminy realizacji, warunki gwarancji i rękojmi.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście przez Wykonawcę w zaklejonej kopercie na adres: ELEKTROBUD S.A., Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa.

2. Na kopercie z ofertą powinien widnieć napis: „OFERTA NA PLACE MANEWROWE, PARKINGI”

3. Termin składania ofert upływa w dniu 04.09.2014r. do godz. 14:00. Decyduje data i godzina przyjęcia oferty przez Zamawiającego.

4. Oferta złożona po czasie zostanie odrzucona.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w oparciu o następujące kryteria:

Lp. Kryterium Waga
1 Cena brutto oferty 100

2. Dla potrzeb wyliczenia punktów każdej oferty zastosowany zostanie wzór: cena najniższa/cena badana x 100 (maksymalnie 100 pkt.)

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

2. Do aukcji zaproszeni zostaną Oferenci, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.

3. Zaproszenie do aukcji zostanie przesłane drogą elektroniczną do osób wskazanych w formularzu ofertowym.

4. Podczas aukcji licytowana będzie cena netto za całość zadania.

5. Wykonawcy zobowiązani są do przesłania na wskazany numer faksu lub adres e-mail pisemnego potwierdzenia swojej oferty ostatecznej złożonej podczas aukcji tego samego dnia, w którym odbyła się aukcja. Potwierdzenie oferty należy przesłać na formularzu załączonym do zaproszenia do przeprowadzenia aukcji. Wersję papierową potwierdzenia należy przesłać w ciągu 7 dni na adres Zamawiającego.

IX. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Podstawę do wystawienia faktury dotyczącej płatności końcowej stanowi protokół bezusterkowego odbioru końcowego.

2. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia wystawienia faktury końcowej.

3. Sposób płatności – przelew na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.

4. Dopuszczalne jest wystawienie faktur częściowych wystawianych na podstawie protokołów odbioru prac częściowych po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego.

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny całkowitej brutto. Zabezpieczenie może zostać wniesione w formach dopuszczonych ustawą Prawo zamówień publicznych.

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte najpóźniej na 21 dni od upływu terminu składania ofert, lub w przypadku organizacji aukcji na 14 dni licząc od dnia przeprowadzenia aukcji.

2. Informacja na temat wyników postępowania zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim uczestniczącym w nim Wykonawcom drogą elektroniczną.

3. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na realizację zadania.

XII. DODATKOWE INFORMACJE

1. Wykonawca przygotowuje ofertę na własny koszt.

2. Zamawiający pozostawia sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

3. Pozostawiamy sobie możliwość sprawdzenia parametrów technicznych, jakości oferowanych robót i usług. W tym celu możemy zwrócić się do wybranych oferentów, o umożliwienie nam zapoznania się z istniejącą inwestycją na miejscu u klienta. Oferent powinien umożliwić dokonanie czynności sprawdzających w terminie do 7 dni od telefonicznego wniosku Zamawiającego.

4. Postępowanie nie podlega procedurom Prawa zamówień publicznych. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przez tą ustawą.

5. Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Wilk, pod numerem telefonu 65 540 80 11 oraz adresem poczty elektronicznej marcin.wilk@elektrobud.pl, fax 65 540 80 08.

6. Bezpośredni link do postępowania https://www.elektrobud.pl/zapytanie-ofertowenr-12/ .

XIII. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz Ofertowy.

2. Rysunek zagospodarowania terenu.

3. Unieważnienie.