Zapytanie ofertowe PO_IG/8.2/14.01

baner dotacje

Wschowa, 02.06.2014r.


Zapytanie ofertowe
PO_IG/8.2/14/01


ELEKTROBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W związku z realizacją projektu pn.: „Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami” w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, Oś Priorytetowa 8. Społeczenstwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na:


Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B oraz wykonanie analizy przedwdrożeniowej


1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. Zleceniodawca dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom.

4. W razie złożenia więcej niż jednej oferty przez Wykonawcę, wszystkie złożone przez niego oferty podlegają odrzuceniu.

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury bez podania przyczyny.

2. Zamawiający

Elektrobud Sp. z o.o.
Przyczyna Dolna 39
67-400 Wschowa
NIP: 497-008-04-50
Telefon: 65 540 80 00
Fax: 65 540 80 08

3. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B oraz wykonanie analizy przedwdrożeniowej.

2. W ramach realizacji tego zadania zostanie dostarczony zintegrowany system informatyczny B2B Klasy ERP. Zakres analizy oraz zakres funkcjonalny systemu zawarty jest w Załączniku nr 1.

4. Warunki stawiane Wykonawcom

1. O składanie ofert do niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,

c) aktywnie działają na rynku systemów ERP min. 10 lat.

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

2. Wykonawca jest związany złożoną ofertą co najmniej 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert do Zamawiającego.

5. Kontakt Wykonawców z Zamawiającym.

1. Wykonawca może kontaktować się z Zamawiającym w formie telefonicznej, pisemnej lub elektronicznej. Zamawiający wyznaczył następujące osoby do kontaktów z Wykonawcami: Szymon Bazylewicz, e-mail: szymon.bazylewicz@elektrobud.pl tel. : 65 540 80 20

2. Wszelkie zapytania wyjaśniające należy kierować do Zamawiającego najpóźniej 5 dni przed upływem terminu składania ofert.

3. Odpowiedzi Zamawiającego na zapytania o wyjaśniające zostaną rozesłane do wszystkich zgłoszonych Wykonawców, a także opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego www.elektrobud.pl

6. Opis warunków przyjęcia przez zlecającego ofert oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. Oferty można składać w formie pisemnej.

2. Termin składania ofert upływa w dniu 11.06.2014r. do godz. 12.00.

3. Każda oferta powinna zawierać następujące wymagane, pod rygorem wykluczenia z postępowania, załączniki:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków wzięcia udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4 niniejszego zapytania,

b) pełnomocnictwo do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu, jeśli Wykonawca posługuje się w celu złożenia oferty pełnomocnikiem.

c) wykaz doświadczenia wraz z kopiami referencji potwierdzających należyte oraz terminowe wdrożenie co najmniej 10 systemów klasy ERP.

4. Dokumenty należy złożyć w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z wyjątkiem ewentualnego pełnomocnictwa, które składa się w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

5. Oferty należy składać na adres:
Elektrobud Sp. z o.o.
Przyczyna Dolna 39
67-400 Wschowa

7. Otwarcie ofert

1. Wszystkie zgłoszone oferty zostaną otwarte 12.06.2014r. r. o godz. 09.00 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert jest niepubliczne, bez możliwości uczestniczenia w nim przedstawicieli oferentów.

8. Kryteria oceny ofert

1. Cena netto za całość zamówienia – waga 10%.

2. Doświadczenie dostawcy – waga 20%. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie polegające na wdrożeniu co najmniej 10 systemów klasy ERP

3. Dostawca jest polskim producentem oferowanego systemu ERP lub partnerem producenta – waga 70%

9. Przesłanki odrzucenia ofert

1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

  • będzie zawierać rażąco niską cenę,
  • zostanie złożona po terminie składania ofert
  • jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego
  • zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
  • będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów

10. Powiadomienie Wykonawcy

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w danej części zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy.

11. Istotne postanowienia umowy

1. Spory wynikłe w związku z realizacją umowy będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Termin realizacji zadania marzec 2015r.

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Zapytanie i załączniki

2. Rozstrzygnięcie