ZAPYTANIE OFERTOWE NR 33

  przez    0   0
innowacyjna gospodarka

Wschowa, 07.09.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33

W związku z realizacją projektu pn.: „Uruchomienie produkcji innowacyjnych stacji transformatorowych ICZ-E w przedsiębiorstwie Elektrobud S.A.” w ramach Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w 4 osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na:

SERWERY (2 szt.) – dostawa,

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

 

ELEKTROBUD S.A.

Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa,

NIP: 925-18-66-316, REGON: 977904481

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

 1. Zadanie polega na dostawie do siedziby Zamawiającego 2 serwerów zgodnych z parametrami określonymi niżej:
 • Serwer Dell PowerEdge R730 o specyfikacji:

Obudowa:

– Obudowa typu Rack 2U wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w standardowej szafie rack wraz z organizatorem kabli,

– Możliwość zainstalowania min. 16 szt. dysków 2,5”,

Procesor:

– Intel® Xeon® Processor E5-2640 v3 (2,6GHz, 8 rdzeni/16 watków, 20MB pamięci podręcznej, 8.00GT/s QPI, Turbo, HT, 90W) maks. pamięć 1866MHz – 2 szt.,

Pamięć:

– 16GB RDIMM, 2133MT/s, w modułach dwubankowych, szerokość magistrali x4 – 4 szt.,

– Moduł RDIMM 2133MT/s,

Dyski twarde:

– 200GB Solid State Drive SATA Mix UseMLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, Intel S3610 – 2 szt.,

– 1,2TB SAS 6Gb/s 10tyś. obr./min. 2.5-calowy dysk twardy z możliwością wymiany podczas pracy, 13G – 14 szt.,

Napęd optyczny:

– DVD-ROM napęd SATA wewnętrzny – 1 szt.,

Konfiguracja RAID:

– RAID 1 + RAID 5 dla kontrolera H330/H730/H730P, 2 + 3-14 dysków twardych/SSD,

Kontroler RAID:

– Sprzętowy kontroler dyskowy typu: PERC H730P zintegrowany kontroler RAID, 2GB pamięci podręcznej. Możliwość skonfigurowania RAID: 0,1,5,6,10,50,60,

PCIe RISER:

– Do 6 slotów PCIe x8 i jednego slotu PCIE x16

Wbudowane porty:

– Min. 5 x USB 2.0 z czego min. 2 w technologii 3.0 (brak możliwości stosowania adapterów, przejściówek itp.), 1x RS232, 2x VGA D-Sub,

Karty sieciowe:

– Broadcom 5720 dwuportowa 1 Gb/s karta sieciowa,

– Broadcom 5720 czteroportowa 1 Gb/s dodatkowa karta sieciowa,

Zasilacz:

– Podwójny nadmiarowy zasilacz (1+1), z możliwością wymiany podczas pracy, 750W

Zarządzanie:

– Moduł zarządzania typu iDrac8 Enterprise wraz z kartą 8GB Vflash,

Mocowanie:

– ReadyRails szyny wysuwane z wysięgnikiem do mocowania kabli

Diagnostyka i bezpieczeństwo:

– Elektroniczny panel informacyjny umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie podstawowych informacji o serwerze,

– Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.

Certyfikaty:

– Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001
Serwer musi posiadać deklaracja CE

Gwarancja:

– Minimum pięcioletnia gwarancja realizowana w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linie telefoniczną producenta. W przypadku awarii dyski zostają u Zamawiającego przez cały okres gwarancji serwera.

 • System Operacyjny:

Windows Server 2012 R2, Standard Edition, zainstalowany fabrycznie, bez nośników, 2 procesory, 2 maszyny wirtualne, brak licencji CAL

Windows Server 2012 R2 Standard, nośnik, zainstalowany fabrycznie obraz ze starszą wersją Standard Edition,

 1. Serwer i oprogramowanie powinny posiadać instrukcje w języku polskim.
 2. Wszystkie miejsca, w których wskazano konkretne typy, modele czy też producenci odnośnie sprzętu należy traktować jako rozwiązania wzorcowe, dopuszczalne jest zastosowanie rozwiązań równoważnych, o parametrach nie gorszych niż podane w zapytaniu ofertowym.

 

 • WYMAGANE WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA

 

 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi cenę ryczałtową.
 2. Minimalny okres gwarancji oraz rękojmi na całość przedmiotu zamówienia wynosi 5 lat.
 3. Przedmiot zamówienia uznaje się za zrealizowany po podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
 4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający ustala maksymalnie do 30.09.2015r.
 5. Zamawiający będzie potrącał od Wykonawcy karę w wysokości 0,1% wartości kontraktu brutto za każdy dzień spóźnienia począwszy od pierwszego dnia spóźnienia na co Wykonawca wyraża zgodę.

 

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

 

 1. Oferta powinna być przygotowana na załączonym formularzu ofertowym.
 2. Oferta powinna być ważna co najmniej do 30.09.2015r.
 3. Do oferty należy załączyć:
 • kompletnie wypełniony formularz ofertowy,
 • odpis z właściwego rejestru lub CEIDG wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • karty katalogowe i inne dokumenty dotyczące oferowanego sprzętu potwierdzające spełnianie parametrów określonych w punkcie II,
 • szczegółowa specyfikacja oferowanego sprzętu,
 • wykaz zamienników w przypadku ich zastosowania;
 1. Złożona oferta powinna być kompletna oraz zawierać zapisy jednoznaczne.
 2. Zamawiający nie dopuszcza zmian złożonych ofert.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. W razie potrzeby Zamawiający wezwie Wykonawcę do wyjaśnień, czy też uzupełnień złożonej oferty. Oferta nie może być uzupełniana o elementy takie jak cena, warunki płatności, terminy realizacji, warunki gwarancji i rękojmi.

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, lub dostarczona osobiście w zaklejonej kopercie na adres:

ELEKTROBUD S.A., Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa. Na kopercie z ofertą powinien widnieć napis: „OFERTA NA SERWERY (2 szt.)”

 1. Dopuszczalne jest składanie ofert drogą elektroniczną na adres marcin.wilk@elektrobud.pl W temacie wiadomości należy wpisać „OFERTA NA SERWERY (2 szt.)”
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 11.09.2015r. do godz. 14:00. Decyduje data i godzina przyjęcia oferty przez Zamawiającego.
 3. Oferta złożona po czasie zostanie odrzucona.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT

 

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w oparciu o następujące kryteria:
Lp. Kryterium Waga
1 Cena netto oferty 100
 1. Dla potrzeb wyliczenia punktów każdej oferty zastosowany zostanie wzór:

cena najniższa/cena badana x 100 (maksymalnie 100 pkt.)

 

 • INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
 2. Do aukcji zaproszeni zostaną Oferenci, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.
 3. Zaproszenie do aukcji zostanie przesłane drogą elektroniczną do osób wskazanych w formularzu ofertowym.
 4. Podczas aukcji licytowana będzie cena netto za całość zadania.
 5. Wykonawcy zobowiązani są do przesłania na wskazany numer faksu lub adres  e-mail pisemnego potwierdzenia swojej oferty ostatecznej złożonej podczas aukcji tego samego dnia, w którym odbyła się aukcja. Potwierdzenie oferty należy przesłać na formularzu załączonym do zaproszenia do przeprowadzenia aukcji. Wersję papierową potwierdzenia należy przesłać w ciągu 7 dni na adres Zamawiającego.

 

 • WARUNKI PŁATNOŚCI

 

 1. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół bezusterkowego odbioru końcowego.
 2. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia wystawienia faktury końcowej.
 3. Sposób płatności – przelew na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 1. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte najpóźniej na 14 dni od upływu terminu składania ofert, lub w przypadku organizacji aukcji na 14 dni licząc od dnia przeprowadzenia aukcji.
 2. Informacja na temat wyników postępowania zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim uczestniczącym w nim Wykonawcom drogą elektroniczną.
 3. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na realizację zadania.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

 

 1. Wykonawca przygotowuje ofertę na własny koszt.
 2. Zamawiający pozostawia sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 3. Przewidujemy możliwość sprawdzenia oferowanych parametrów maszyny. W tym celu możemy zwrócić się do oferentów, o umożliwienie nam zapoznania się ze sprzętem, poprzez udostępnienie nam egzemplarza wyspecyfikowanego serwera na 7 dni celem dokonania testów.
 4. Postępowanie nie podlega procedurom Prawa zamówień publicznych. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przez tą ustawę.
 5. Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Wilk, pod numerem telefonu
  65 540 80 11 oraz adresem poczty elektronicznej marcin.wilk@elektrobud.pl,
  fax 65 540 80 08.
 6. Bezpośredni link do postępowania http://www.elektrobud.pl/zapytanie-ofertowe-nr-33/ .

 

 1. ZAŁĄCZNIKI

 

 1. Formularz Ofertowy.

Rozstrzygnięcie Zapytania Ofertowego

Załączniki

Komentarze są wyłączone

Powrót na górę