ZAPYTANIE OFERTOWE NR 31

  przez    0   0
innowacyjna gospodarka

Wschowa, 13.08.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 31

W związku z realizacją projektu pn.: „Uruchomienie produkcji innowacyjnych stacji transformatorowych ICZ-E w przedsiębiorstwie Elektrobud S.A.” w ramach Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w 4 osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na:

SYSTEM WENTYLACYJNY – dostawa i montaż

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

 

ELEKTROBUD S.A.

Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa,

NIP: 925-18-66-316, REGON: 977904481

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

 1. Zadanie polega na dostawie do siedziby Zamawiającego i montażu na dachu hali produkcyjnej kompletnego systemu wentylacyjnego o następujących parametrach:
  1. Centrala klimatyzacyjna nawiewno – wywiewna o parametrach:
   1. Nawiew 48 000 m3/h
   2. Wywiew 48 000 m3/h
 • Grubość izolacji 40 mm
 1. Ciśnienie dyspozycyjne 350 Pa
 2. SFP 2,3 kW/ m3/s (EN 13779)
 1. Obudowa
  1. bezszkieletowa konstrukcja wykonana z paneli PUR (40mm) obustronnie pokrytych blachą ocynkowaną,
  2. powierzchnia zewnętrzna pokryta dodatkową powłoką antykorozyjną – poliester 25 µm,
 • współczynnik przenikania ciepła dla obudowy k= 0,6W/m2K,
 1. współczynnik mostków ciepła – kb = 0,69
 1. Część nawiewna
  1. Filtr
   1. Spadek ciśnienia 167 Pa
   2. Początkowy spadek ciśnienia 83 Pa
   3. Końcowy spadek ciśnienia 250 Pa
   4. Prędkość powietrza w filtrze 2,2 m/s
  2. Wymiennik krzyżowy
   1. Spadek ciśnienia (nawiew)          132 Pa
   2. Spadek ciśnienia (wywiew)          143 Pa
   3. Sprawność temperaturowa (zima) 59%
   4. Sprawność teperaturowa (lato) 0%
   5. Moc całkowita odzysku (lato) 0kW
   6. Moc całkowita odzysku (zima) 362 kW
 • Nagrzewnica wodna
  1. Moc grzewcza 299 kW
  2. Przepływ czynnika 12,9 m3/h
  3. Czynnika przed 70,0 C
  4. Czynnika za 50,0 C
 1. Sekcja wentylatorowa
  1. Ciśnienie statyczne 671 Pa
  2. Ciśnienie dynamiczne 94 Pa
  3. Sprawność statyczna 65 %
  4. Sprawność całkowita 74 %
  5. Obroty znamionowe 1563 1/min
  6. Zespół wentylatorowy VS 120/150    3
  7. Moc na wale 3×4,62 kW
 2. Cześć wywiewna
  1. Filtr
   1. Spadek ciśnienia 167 Pa
   2. Początkowy spadek ciśnienia 83 Pa
   3. Końcowy spadek ciśnienia 250 Pa
   4. Prędkość powietrza w filtrze 2,2 m/s
  2. Sekcja wentylatorowa
   1. Ciśnienie statyczne 670 Pa
   2. Ciśnienie dynamiczne 94 Pa
   3. Sprawność statyczna 65 %
   4. Sprawność całkowita 74 %
   5. Obroty znamionowe 1562 1/min
   6. Moc na wale 3×4,61 kW
 • Odkraplacz
 1. Wyposażona w
  1. Czerpnia
  2. Wyrzutnia
  3. Połączenie elastyczne
  4. Przepustnica
  5. Przemiennik częstotliwości
  6. Automatyka
 2. Standardowe szkolenia dla operatorów zostaną zawarte w cenie oferty.
 3. Maszyna powinna posiadać instrukcję w języku polskim.
 4. Oferent powinien posiadać serwis na terenie Polski.
 5. Wszystkie miejsca, w których wskazano konkretne typy, modele czy też producentów należy traktować jako rozwiązania wzorcowe, dopuszczalne jest zastosowanie rozwiązań równoważnych, o parametrach nie gorszych niż podane w zapytaniu ofertowym.

 

 • WYMAGANE WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA

 

 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi cenę ryczałtową.
 2. Minimalny okres gwarancji oraz rękojmi na całość przedmiotu zamówienia wynosi 5 lat od odbioru kompletnego urządzenia z wyłączeniem:
  1. elementy automatyki – 3 lata
  2. obudowa urządzenia – 15 lat
 3. Przedmiot zamówienia uznaje się za zrealizowany po podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
 4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający ustala maksymalnie do 20.09.2015r.
 5. Zamawiający będzie potrącał od Wykonawcy karę w wysokości 0,2% wartości kontraktu brutto za każdy dzień spóźnienia począwszy od pierwszego dnia spóźnienia na co Wykonawca wyraża zgodę.
 6. W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej” czasowo uniemożliwią wykonanie zobowiązań umownych, czas wyznaczony na realizację zobowiązań umownych będzie przedłużony o czas trwania okoliczności „siły wyższej”. Zamawiający musi być o tym poinformowany w formie pisemnej w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia okoliczności „siły wyższej”, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z ppkt. 5.
 7. Przez siłę wyższą rozumie się warunki atmosferyczne, wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze stron Umowy.

 

 1. WARUNKI KTÓRE MUSI SPEŁNIAĆ WYKONAWCA

 

 1. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w dostawie i montażu co najmniej 3 systemów wentylacyjnych.

 

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

 

 1. Oferta powinna być przygotowana na załączonym formularzu ofertowym.
 2. Oferta powinna być ważna co najmniej do 31.08.2015r.
 3. Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.
 4. Do oferty należy załączyć:
 • kompletnie wypełniony formularz ofertowy,
 • odpis z właściwego rejestru lub CEIDG wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • wykaz doświadczenia zgodnego z pkt. IV niniejszego zapytania ofertowego, zawierający co najmniej rodzaj instalacji, nazwę odbiorcy oraz dane osoby do kontaktu,
 • karty katalogowe i inne dokumenty potwierdzające spełnianie parametrów określonych w punkcie II;
 1. Złożona oferta powinna być kompletna oraz zawierać zapisy jednoznaczne.
 2. Zamawiający nie dopuszcza zmian złożonych ofert.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. W razie potrzeby Zamawiający wezwie Wykonawcę do wyjaśnień, czy też uzupełnień złożonej oferty. Oferta nie może być uzupełniana o elementy takie jak cena, warunki płatności, terminy realizacji, warunki gwarancji i rękojmi.

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście przez Wykonawcę w zaklejonej kopercie na adres:

ELEKTROBUD S.A., Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa.

 1. Na kopercie z ofertą powinien widnieć napis: „OFERTA NA SYSTEM WENTYLACYJNY”
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 20.08.2015r. do godz. 14:00. Decyduje data i godzina przyjęcia oferty przez Zamawiającego.
 3. Oferta złożona po czasie zostanie odrzucona.

 

 • KRYTERIA OCENY OFERT

 

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w oparciu o następujące kryteria:
Lp. Kryterium Waga
1 Cena brutto oferty 100
 1. Dla potrzeb wyliczenia punktów każdej oferty zastosowany zostanie wzór:

cena najniższa/cena badana x 100 (maksymalnie 100 pkt.)

 

 • INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
 2. Do aukcji zaproszeni zostaną Oferenci, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.
 3. Zaproszenie do aukcji zostanie przesłane drogą elektroniczną do osób wskazanych w formularzu ofertowym.
 4. Podczas aukcji licytowana będzie cena brutto za całość zadania.
 5. Wykonawcy zobowiązani są do przesłania na wskazany numer faksu lub adres               e-mail pisemnego potwierdzenia swojej oferty ostatecznej złożonej podczas aukcji tego samego dnia, w którym odbyła się aukcja. Potwierdzenie oferty należy przesłać na formularzu załączonym do zaproszenia do przeprowadzenia aukcji. Wersję papierową potwierdzenia należy przesłać w ciągu 7 dni na adres Zamawiającego.

 

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI

 

 1. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół bezusterkowego odbioru końcowego.
 2. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia wystawienia faktury końcowej.
 3. Sposób płatności – przelew na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 1. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte najpóźniej na 21 dni od upływu terminu składania ofert, lub w przypadku organizacji aukcji na 14 dni licząc od dnia przeprowadzenia aukcji.
 2. Informacja na temat wyników postępowania zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim uczestniczącym w nim Wykonawcom drogą elektroniczną.
 3. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na realizację zadania.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

 

 1. Wykonawca przygotowuje ofertę na własny koszt.
 2. Zamawiający pozostawia sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 3. Przewidujemy możliwość sprawdzenie oferowanych parametrów maszyny. W tym celu możemy zwrócić się do oferentów, o umożliwienie nam zapoznania się ze sprzętem, poprzez udostępnienie nam egzemplarza wyspecyfikowanego komputera na 7 dni celem dokonania testów.
 4. Postępowanie nie podlega procedurom Prawa zamówień publicznych. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przez tą ustawę.
 5. Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Wilk, pod numerem telefonu
  65 540 80 11 oraz adresem poczty elektronicznej marcin.wilk@elektrobud.pl,
  fax 65 540 80 08.
 6. Bezpośredni link do postępowania http://www.elektrobud.pl/zapytanie-ofertowe-nr-31/ .

 

 • ZAŁĄCZNIKI

 

 1. Formularz Ofertowy.

Rozstrzygnięcie Zapytania Ofertowego

Załączniki

Komentarze są wyłączone

Powrót na górę