ZAPYTANIE OFERTOWE NR 30

  przez    0   0
innowacyjna gospodarka

Wschowa, 17.07.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 30

W związku z realizacją projektu pn.: „Uruchomienie produkcji innowacyjnych stacji transformatorowych ICZ-E w przedsiębiorstwie Elektrobud S.A.” w ramach Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w 4 osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na:

WYPOSAŻENIE STANOWISK SPAWALNICZYCH, MONTAŻU I KONTROLI WYROBÓW (komplet) – dostawa

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

 

ELEKTROBUD S.A.

Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa,

NIP: 925-18-66-316, REGON: 977904481

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

 • Zadanie polega na dostawie do siedziby Zamawiającego kompletnego wyposażenia stanowisk spawalniczych, montażu i kontroli wyrobów. Kompletnie wyposażone stanowiska wykorzystywane będą do obróbki części i podzespołów, składania/montażu i testowania gotowego produktu, którym jest wnętrzowa stacja transformatorowa ICZ-E. W skład wyposażenia wchodzić będą:
  1. STOŁY MONTAŻOWO SPAWALNICZE:

Stół PROFI ECO LINE PE28 wymiary 2400x1200x850 – 3 sztuki,

Stół PROFI ECO LINE PE28 wymiary 4000x2000x850 – 1 sztuka,

CECHY:

 • Otwory ø28 w układzie standardowym,
 • Siatka / raster 100×100 mm,
 • Skala milimetrowa na krawędziach,
 • Blat i kołnierz boczny gr. 25 mm,
 • Wysokość kołnierza 200 mm,
 • Nogi regulowane 650-900 mm,
 • Maksymalna ładowność 6000 kg,
 • Twardość HARTOWANY DEMONT 750 (750 HV Vickersów)
 • Odporne na przywieranie odprysków, zarysowania, rdzę;

Zestaw oprzyrządowania DEMMELER D250 – 1 komplet,

CECHY:

 • 90 elementów do montażu, pozycjonowania elementów spawanych, bazy, zaciski kompensacyjne, trzpienie mocujące itd.

Kątownik mocujący do stołów 600×375100 Prawy – 2 sztuki,

Kątownik mocujący do stołów 600×375100 Lewy – 2 sztuki,

 1. WYPOSAŻENIE STANOWISK MONTAŻOWYCH, SPAWALNICZYCH I KONTROLI WYROBÓW:

Kurtyny spawalnicze CEPRO ROBUSTO Green-9 – 8 sztuk,

CECHY:

 • Pojedyncze ekrany na kółkach,
 • Wymiary pojedynczego ekranu 2100 mm x 2100 mm,

Zgrzewarka do kołków INVERTER 905i – 1 sztuka,

CECHY:

 • Zgrzewanie w osłonie gazów
 • Zgrzewanie kołków 3-12 mm
 • Prąd zgrzewania do 800 A, Czas zgrzewania 1-800ms,
 • Pistolet zgrzewalniczy SK 14/5m wraz z przewodem masowym 5m
 • Panel sterowania elektroniczny
 • Zestaw części do pistoletu SK14 – zestaw części do zgrzewania kołków

Zgrzewarka punktowa PCP 18 wraz z niezbędną chłodnicą – 1 sztuka,

CECHY:

 • Moc maksymalna 22 kW
 • Maksymalny prąd zgrzewania 9 700 A
 • Wymagana grubość zgrzewanych blach od 0,1 do 3 mm
 • Chłodzenie wodą (ramiona i elektrody)
 • Ramie zgrzewające o długości minimum 700 mm,

Przecinarka taśmowa MEP SH 281 CCS – 1 sztuka,

CECHY:

 • Przecinarka półautomatyczna z hydrauliczną kontrolą opadania ramienia tnącego,
 • jednostronnie tnąca pod kątem do 60o
 • wyposażona w imadło szybkomocujące
 • system kontroli cięcia
 • tensometr
 • system czyszczenia taśmy
 • układ chłodząco smarujący
 • co najmniej dwie prędkości cięcia

Półautomat MIG S5 BW/5M SPEED P – 3 sztuki,

CECHY:

 • 400A, wydzielony podajnik konstrukcyjny 4-rolk.,
 • Chłodzenie cieczą, z przewodem masowym, przewód źr/pod dł. 5m,
 • SpeedPulse, SpeedArc, SpeedRoot,
 • Program do spawania pionów
 • Program do spawania bardzo cienkich blach
 • Uchwyt spawalniczy MB-501D GRIP

Wycinarka matrycowa BLK 5.0 – 1 sztuka,

CECHY:

 • nożyce do cięcia i demontażu z silnikiem 1200 W, posiadające stempel tnący i matrycę,
 • regulacja kierunku skrawania w trzech krokach co 90O,
 • możliwość cięcia krawędzi zagiętych pod katem 90O,
 • prędkość cięcia 1,3m/min

WÓZKI NARZEDZIOWE BAHCO 7-szufladowe 1470K7 z wyposażeniem – 5 kompletów,

CECHY:

 • wymiary 954x677x501 mm
 • waga pustego wózka 69 kg
 • ilość i wymiary wewnętrzne szuflad:

(5 x) 543 x 445 x 53 mm

(1 x) 543 x 445 x 118 mm

(1 x) 543 x 445 x 249 mm

 • zestaw narzędzi komplet
 1. WYCIĄGI SPALIN SPAWALNICZYCH:

Stanowiskowy zestaw filtracyjny PLYMOVENT – 1 sztuka,

CECHY:

 • Filtr SFD do obsługi 2 osobnych stanowisk spawalniczych,
 • Pozwala na powrót oczyszczonego powietrza na halę,
 • Posiada wymienny wkład celulozowy o powierzchni co najmniej 50 m2
 • Skuteczność filtrowania do 99,8%

Ramię odciągowe Euromate Flex-3 + wspornik NMB – 2 sztuki,

CECHY:

 • Ramię o długości 4,0 m, wewnętrzna średnica 203 mm
 • Obudowa wykonana z tworzywa odpornego na uderzenia i temperaturę,
 • Ssawa obrotowa RotaHood z przepustnicą w standardzie
 • Lampka robocza montowana w ssawie,
 • Automat start/stop uruchamiany fotokomórką lub czujnikiem na kablu masowym,

Instalacja rurowa – 2 komplety,

CECHY:

 • Rury spiro z blachy ocynkowanej 2x5mb,
 • Nyple,
 • Kolana,
 • Materiały montażowe;

Wentylator FAN-28 – 1 sztuka,

CECHY:

 • Prędkość silnika 2800 obr./min, zużycie energii 0,75 kW
 • Nieograniczony przepływ powietrza 2400 m3/h
 • Ssawa obrotowa RotaHood z przepustnicą w standardzie,
  1. PRZYRZĄDY DO POMIARÓW I KONTROLI:

Kątomierz uniwersalny 150/200/300mm,4×90o – 4 sztuka,

Miara zwijana 10m 14 1010 – 4 sztuki,

Suwmiarka elektroniczna 150 mm, nr kat. 20 2040.3 – 4 sztuki,

Suwmiarka elektroniczna 250 mm 2 sztuki,

Spoinomierz MS2 – 4 sztuki,

Pirometr Amprobe IR-730 – 1 sztuka,

Termoanemometr AZ 8901 – 1 sztuka,

Kątomierz elektroniczny – 4 sztuki,

Kątomierz elektroniczny laserowy NEDO – 1 sztuka,

 • Zakup materiałów eksploatacyjnych powinien być możliwy od dowolnego dostawcy rynkowego bez ryzyka utraty gwarancji.
 • Standardowe szkolenia dla operatorów, użytkowników zostaną zawarte w cenie oferty.
 • Maszyny i urządzenia powinny posiadać instrukcje w języku polskim.
 • Oferent powinien posiadać serwis na terenie Polski.
 • Wszystkie miejsca, w których wskazano konkretne typy, modele czy też producentów należy traktować jako rozwiązania wzorcowe, dopuszczalne jest zastosowanie rozwiązań równoważnych, o parametrach nie gorszych niż podane w zapytaniu ofertowym.
 • Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych na poszczególne pozycje cenowe wskazane w formularzu ofertowym.

 

 • WYMAGANE WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA

 

 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi cenę ryczałtową.
 2. Minimalny okres gwarancji oraz rękojmi na całość przedmiotu zamówienia wynosi:
 • Dla stołów montażowo-spawalniczych 2 lata od pozytywnego odbioru urządzenia,
 • Dla spawarek MIG 3 lata od pozytywnego odbioru urządzenia,
 • Dla pozostałych elementów zamówienia 1 rok od pozytywnego odbioru urządzeń,
 1. Przedmiot zamówienia uznaje się za zrealizowany po podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
 2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający ustala maksymalnie do 10.09.2015r.
 3. Zamawiający będzie potrącał od Wykonawcy karę w wysokości 0,2% wartości kontraktu brutto za każdy dzień spóźnienia począwszy od pierwszego dnia spóźnienia na co Wykonawca wyraża zgodę.
 4. W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej” czasowo uniemożliwią wykonanie zobowiązań umownych, czas wyznaczony na realizację zobowiązań umownych będzie przedłużony o czas trwania okoliczności „siły wyższej”. Zamawiający musi być o tym poinformowany w formie pisemnej w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia okoliczności „siły wyższej”, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z ppkt. 5.
 5. Przez siłę wyższą rozumie się warunki atmosferyczne, wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze stron Umowy.

 

 1. WARUNKI KTÓRE MUSI SPEŁNIAĆ WYKONAWCA

 

 1. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w dostawie co najmniej 1 stanowiska spawalniczego lub monterskiego w zakresie oferowanego asortymentu.

 

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

 

 1. Oferta powinna być przygotowana na załączonym formularzu ofertowym.
 2. Oferta powinna być ważna co najmniej do 15.08.2015r.
 3. Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.
 4. Do oferty należy załączyć:
 • kompletnie wypełniony formularz ofertowy,
 • odpis z właściwego rejestru lub CEIDG wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • wykaz doświadczenia zgodnego z pkt. IV niniejszego zapytania ofertowego, zawierający co najmniej rodzaj dostarczanego sprzętu, nazwę oraz dane odbiorcy,
 • karty katalogowe wraz ze zdjęciami i inne dokumenty potwierdzające spełnianie przez dostarczane urządzenia parametrów określonych w punkcie II;
 1. Złożona oferta powinna być kompletna oraz zawierać zapisy jednoznaczne.
 2. Zamawiający nie dopuszcza zmian złożonych ofert.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane pozycje cząstkowe wskazane w formularzu ofertowym.
 5. W razie potrzeby Zamawiający wezwie Wykonawcę do wyjaśnień, czy też uzupełnień złożonej oferty. Oferta nie może być uzupełniana o elementy takie jak cena, warunki płatności, terminy realizacji, warunki gwarancji i rękojmi.

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście przez Wykonawcę w zaklejonej kopercie na adres:

ELEKTROBUD S.A., Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa.

 1. Na kopercie z ofertą powinien widnieć napis: „OFERTA NA WYPOSAŻENIE STANOWISK SPAWALNICZYCH, MONTAŻU I KONTROLI WYROBÓW (komplet)”
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 24.07.2015r. do godz. 14:00. Decyduje data i godzina przyjęcia oferty przez Zamawiającego.
 3. Oferta złożona po czasie zostanie odrzucona.

 

 • KRYTERIA OCENY OFERT

 

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w oparciu o następujące kryteria:
Lp. Kryterium Waga
1 Cena brutto oferty 100
 1. Dla potrzeb wyliczenia punktów każdej oferty zastosowany zostanie wzór:

cena najniższa/cena badana x 100 (maksymalnie 100 pkt.)

 

 • INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
 2. Do aukcji zaproszeni zostaną Oferenci, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.
 3. Zaproszenie do aukcji zostanie przesłane drogą elektroniczną do osób wskazanych w formularzu ofertowym.
 4. Podczas aukcji licytowana będzie cena brutto za całość zadania.
 5. Wykonawcy zobowiązani są do przesłania na wskazany numer faksu lub adres               e-mail pisemnego potwierdzenia swojej oferty ostatecznej złożonej podczas aukcji tego samego dnia, w którym odbyła się aukcja. Potwierdzenie oferty należy przesłać na formularzu załączonym do zaproszenia do przeprowadzenia aukcji. Wersję papierową potwierdzenia należy przesłać w ciągu 7 dni na adres Zamawiającego.

 

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI

 

 1. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół bezusterkowego odbioru końcowego.
 2. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia wystawienia faktury końcowej.
 3. Sposób płatności – przelew na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 1. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte najpóźniej na 21 dni od upływu terminu składania ofert, lub w przypadku organizacji aukcji na 14 dni licząc od dnia przeprowadzenia aukcji.
 2. Informacja na temat wyników postępowania zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim uczestniczącym w nim Wykonawcom drogą elektroniczną.
 3. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na realizację zadania.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

 

 1. Wykonawca przygotowuje ofertę na własny koszt.
 2. Zamawiający pozostawia sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 3. Przewidujemy możliwość sprawdzenie oferowanych parametrów urządzeń. W tym celu możemy zwrócić się do oferentów, o umożliwienie nam zapoznania się z urządzeniem, poprzez udostępnienie nam egzemplarza wyspecyfikowanego urządzenia na 7 dni celem dokonania testów. Oferent powinien umożliwić dokonanie czynności sprawdzających w terminie do 7 dni od telefonicznego wniosku Zamawiającego.
 4. Postępowanie nie podlega procedurom Prawa zamówień publicznych. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przez tą ustawę.
 5. Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Wilk, pod numerem telefonu
  65 540 80 11 oraz adresem poczty elektronicznej marcin.wilk@elektrobud.pl,
  fax 65 540 80 08.
 6. Bezpośredni link do postępowania http://www.elektrobud.pl/zapytanie-ofertowe-nr-30/ .

 

 • ZAŁĄCZNIKI

 

 1. Formularz Ofertowy.

Załączniki

Rozstrzygnięcie Zapytania Ofertowego

Komentarze są wyłączone

Powrót na górę