ZAPYTANIE OFERTOWE NR 27

  przez    0   0
innowacyjna gospodarka

Wschowa, 21.05.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 27

 

W związku z realizacją projektu pn.: „Uruchomienie produkcji innowacyjnych stacji transformatorowych ICZ-E w przedsiębiorstwie Elektrobud S.A.” w ramach Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w 4 osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na:

WYKRAWARKA MECHANICZNA – dostawa wraz z montażem

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

 

ELEKTROBUD S.A.

Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa,

NIP: 925-18-66-316, REGON: 977904481

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

 1. Zadanie polega na dostawie, montażu oraz uruchomieniu wykrawarki mechanicznej. Wszystkie miejsca, w których wymienione są nazwy wykonawców oraz materiałów należy traktować jako rozwiązania wzorcowe, dopuszczalne jest zastosowanie rozwiązań równoważnych, o parametrach nie gorszych niż podane w zapytaniu ofertowym. Podstawowe parametry urządzenia:
  1. Pole obróbcze co najmniej 3 000 mm x 1 700 mm,
  2. Maksymalna grubość obrabianej blachy stal czarna, INOX, aluminium 8 mm,
  3. Maksymalna siła wykrawania 220 kN,
  4. Maksyma waga obrabianego arkusza 200 kg,
  5. Maksymalna prędkość oś X 90 m/min,
  6. Maksymalna prędkość oś Y 60 m/min,
  7. Maksymalna ilość uderzeń przy wykrawaniu 900/min,
  8. Sterowanie CNC z wyświetlaczem kolorowym o przekątnej min. 10 cali,
  9. Liniowy magazyn narzędzi z co najmniej 18 stacjami narzędziowymi,
  10. Maszyna wyposażona w zestaw standardowych narzędzi,
  11. Posiada funkcję gwintowania,
  12. Posiada funkcję cięcia bezśladowego – równomierne cięcie o idealnych krawędziach,
  13. Posiada funkcję gięcia blachy,
  14. Posiada funkcję formowania / przetłaczania blachy,
  15. Posiada funkcję szybkiego znakowania,
  16. Posiada możliwość zastosowania narzędzi multitool (składa się z kilku pojedynczych narzędzi),
  17. Możliwość zmiany parametrów wycinania blachy z panelu operatora maszyny,
  18. Możliwość łatwego podłączenia do sieci na bazie systemu Windows w celu transferu danych;
 2. Oprogramowanie zewnętrzne zawarte jest w cenie oferty. Oprogramowanie powinno zawierać co najmniej podstawowe funkcje, takie jak rozkład detali na arkuszu, obróbka narzędziami, wygenerowanie programu dla maszyny, itp. …
 3. Maszyna powinna posiadać instrukcje w języku polskim.
 4. Dopuszczalna jest dostawa maszyny używanej. W przypadku dostawy maszyny używanej powinna ona charakteryzować się:
 • rok produkcji najdalej 2005,
 • przepracowane (MACHINE ON) nie więcej niż 30 000 godzin;

 

 • WYMAGANE WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA

 

 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi cenę ryczałtową.
 2. Minimalny okres gwarancji oraz rękojmi na całość przedmiotu wynosi 1 rok od bezusterkowego odbioru końcowego.
 3. Przedmiot zamówienia uznaje się za zrealizowany po podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
 4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający ustala na 20.092015r.
 5. Zamawiający będzie potrącał od Wykonawcy karę w wysokości 0,2% wartości kontraktu brutto za każdy dzień spóźnienia począwszy od pierwszego dnia spóźnienia na co Wykonawca wyraża zgodę.
 6. W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej” czasowo uniemożliwią wykonanie zobowiązań umownych, czas wyznaczony na realizację zobowiązań umownych będzie przedłużony o czas trwania okoliczności „siły wyższej”. Zamawiający musi być o tym poinformowany w formie pisemnej w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia okoliczności „siły wyższej”, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z ppkt. 5.
 7. Przez siłę wyższą rozumie się warunki atmosferyczne, wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze stron Umowy.

 

 1. WARUNKI KTÓRE MUSI SPEŁNIAĆ WYKONAWCA

 

 1. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w dostawie co najmniej 3 wykrawarek mechanicznych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

 

 1. Oferta powinna być przygotowana na załączonym formularzu ofertowym.
 2. Oferta powinna być ważna co najmniej do 17.06.2015r.
 3. Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.
 4. Do oferty należy załączyć:
 • kompletnie wypełniony formularz ofertowy,
 • odpis z właściwego rejestru lub CEIDG wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • oświadczenie oferenta potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia zgodnie z pkt. IV niniejszego zapytania ofertowego,
 • karty katalogowe i inne dokumenty dotyczące oferowanej maszyny potwierdzające spełnianie parametrów określonych w punkcie II,
 1. Złożona oferta powinna być kompletna oraz zawierać zapisy jednoznaczne.
 2. Zamawiający nie dopuszcza zmian złożonych ofert.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. W razie potrzeby Zamawiający wezwie Wykonawcę do wyjaśnień, czy też uzupełnień złożonej oferty. Oferta nie może być uzupełniana o elementy takie jak cena, warunki płatności, terminy realizacji, warunki gwarancji i rękojmi.

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście przez Wykonawcę w zaklejonej kopercie na adres:

ELEKTROBUD S.A., Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa.

 1. Na kopercie z ofertą powinien widnieć napis: „OFERTA NA WYKRAWARKĘ MECHANICZNĄ”
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 03.06.2015r. do godz. 14:00. Decyduje data i godzina przyjęcia oferty przez Zamawiającego.
 3. Oferta złożona po czasie zostanie odrzucona.

 

 • KRYTERIA OCENY OFERT

 

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w oparciu o następujące kryteria:
Lp. Kryterium Waga Sposób liczenia
1 Cena brutto oferty 80 cena najniższax 80

cena badana

2 Termin realizacji(max. 20.09.2015r.) 20        liczba dni najkrótszego okresu realizacjix 20

liczba dni okresu realizacji oferty badanej

 1. Dla potrzeb wyliczenia punktów uzyskanych przez oferty zastosowane zostaną wzory z powyższej tabeli (kolumna nr 4). Suma wyników uzyskanych dla wszystkich kryteriów da łączny wynik dla danej oferty (maksymalnie 100 pkt.).

 

 • INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
 2. Do aukcji zaproszeni zostaną Oferenci, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.
 3. Zaproszenie do aukcji zostanie przesłane drogą elektroniczną do osób wskazanych w formularzu ofertowym.
 4. Podczas aukcji licytowana będzie cena netto za całość zadania.
 5. Wykonawcy zobowiązani są do przesłania na wskazany numer faksu lub adres e-mail pisemnego potwierdzenia swojej oferty ostatecznej złożonej podczas aukcji tego samego dnia, w którym odbyła się aukcja. Potwierdzenie oferty należy przesłać na formularzu załączonym do zaproszenia do przeprowadzenia aukcji. Wersję papierową potwierdzenia należy przesłać w ciągu 7 dni na adres Zamawiającego.

 

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI

 

 1. 15% (ale nie więcej niż 198 000 zł netto) płatne do 7 dni od dnia podpisania umowy.
 2. 60% (ale nie więcej niż 792 000 zł netto) płatne do 14 dni od dnia dostawy.
 3. Pozostała kwota płatna do 30 dni od podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.
 4. Sposób płatności – przelew na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 1. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte najpóźniej na 14 dni od upływu terminu składania ofert, lub w przypadku organizacji aukcji na 14 dni licząc od dnia przeprowadzenia aukcji.
 2. Informacja na temat wyników postępowania zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim uczestniczącym w nim Wykonawcom drogą elektroniczną.
 3. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na realizację zadania.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

 

 1. Wykonawca przygotowuje ofertę na własny koszt.
 2. Zamawiający pozostawia sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 3. Po zaakceptowaniu ofert (oferty, które będą spełniać wszystkie kryteria formalne) oczekujemy możliwości sprawdzenie oferowanych parametrów maszyny. W tym celu zwrócimy się do zakwalifikowanych oferentów, o umożliwienie nam zapoznania się z oferowaną maszyną.
 4. Postępowanie nie podlega procedurom Prawa zamówień publicznych. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przez tą ustawę.
 5. Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Wilk, pod numerem telefonu
  65 540 80 11 oraz adresem poczty elektronicznej wilk@elektrobud.pl,
  fax 65 540 80 08.

 

 • ZAŁĄCZNIKI

 

 1. Formularz Ofertowy.

Rozstrzygnięcie Zapytania Ofertowego

Załączniki

Komentarze są wyłączone

Powrót na górę