ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24

  przez    0   0
innowacyjna gospodarka

Wschowa, 16.01.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24

 

W związku z realizacją projektu pn.: „Uruchomienie produkcji innowacyjnych stacji transformatorowych ICZ-E w przedsiębiorstwie Elektrobud S.A.” w ramach Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w 4 osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na:

Budowa zakładu wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu

Pakiet 7 – oświetlenie hali produkcyjnej wraz z oświetleniem zewnętrznym zakładu

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

 

ELEKTROBUD S.A.

Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa,

NIP: 925-18-66-316, REGON: 977904481

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

 1. Zadanie polega na budowie oświetlenia terenu zewnętrznego nowobudowanej hali produkcyjnej wraz z biurowcem mieszczących się w rejonie ul. Nowopolnej we Wschowie oraz dostawie wraz z instalacją oświetlenia wewnętrznego hali produkcyjnej.
 2. Oświetlenie hali produkcyjnej:

W zakresie oświetlenia hali wchodzi zabudowa 277 opraw oświetleniowych wraz z instalacją zasilającą. Podstawowe dane:

 • oprawa LUG ATLANTYK LB LED 1299 ED 6800lm/840 PMMA opal IP65 52W
 • wysokość montażu h= 6,0 m
 • korytka kablowe stalowe szer. 100mm i wys. 42mm np. KPR100H42 , łączone łącznikami koryt, montowane na uchwytach np. WSS 100 na zawiesiach sprężystych składających się z pręta fi 6 i zacisku np. ZS21M6 – około 1200 mb – 14 linii świetlnych
 • korytka kablowe szer. 200 i wys. 42mm np. KPR200H42 łączone łącznikami koryt, montowane na uchwytach np. WSS 200 na zawiesiach sprężystych składających się z pręta fi 8 i zacisku np. ZS21M8 – około 170mb
 • instalacja zasilająca wykonana przewodem YDY 5×2,5 około 2,5km,
 • podłączenie opraw do linii zasilających przewodem YDY 3×1,5 poprzez puszki hermetyczne – około 200 mb

 

 1. Oświetlenie zewnętrzne zakładu:

W zakres oświetlenia zewnętrznego wchodzi budowa 13 lamp wraz z instalacją kablową je zasilającą. Podstawowe dane:

 • oprawa LED SCHREDER TECEO 1 107W 48 LEDS
 • wysokość montażu h= 9,0 m
 • wysięgnik L= 0,5 m
 • kąt nachylenia 10 st.
 • słupy i wysięgniki SCHREDER ITO
 • instalacja kablowa w rowie kablowym 0,4×0,8m, kabel YKY 5×6 w rurze PCV Ø 50, długość około 350m,
 • uziemienie słupów

 

 1. Wykonawca powinien wykonać swoje prace tak, aby spełniały one wszystkie wymagane prawem normy i przepisy.
 2. Wszystkie miejsca, w których wymienione są nazwy wykonawców oraz materiałów należy traktować jako rozwiązania wzorcowe, dopuszczalne jest zastosowanie rozwiązań równoważnych, o parametrach nie gorszych niż podane w zapytaniu ofertowym(wielkość oprawy, strumień świetlny lm, liczba LED, itp.)

 

 • WYMAGANE WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA

 

 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi cenę ryczałtową.
 2. Minimalny okres gwarancji oraz rękojmi na wszystkie prace budowlane oraz zastosowane materiały wynosi 3 lata od bezusterkowego odbioru końcowego.
 3. Przedmiot zamówienia uznaje się za zrealizowany po podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
 4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający ustala maksymalnie do 28.02..2015r.
 5. Zamawiający będzie potrącał od Wykonawcy karę w wysokości 0,1% wartości kontraktu brutto za każdy dzień spóźnienia począwszy od pierwszego dnia spóźnienia na co Wykonawca wyraża zgodę.
 6. W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej” czasowo uniemożliwią wykonanie zobowiązań umownych, czas wyznaczony na realizację zobowiązań umownych będzie przedłużony o czas trwania okoliczności „siły wyższej”. Zamawiający musi być o tym poinformowany w formie pisemnej w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia okoliczności „siły wyższej”, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z ppkt. 5.
 7. Przez siłę wyższą rozumie się warunki atmosferyczne, wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze stron Umowy

 

 1. WARUNKI KTÓRE MUSI SPEŁNIAĆ WYKONAWCA

 

 1. Zamawiający powinien dysponować osobą, która pełnić będzie rolę kierownika robót.

 

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

 

 1. Oferta powinna być przygotowana na załączonym formularzu ofertowym.
 2. Oferta powinna być ważna co najmniej do 30.01.2015r.
 3. Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.
 4. Do oferty należy załączyć:
 • kompletnie wypełniony formularz ofertowy,
 • odpis z właściwego rejestru lub CEIDG wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • karty katalogowe z nazwami, modelami oraz parametrami oferowanych urządzeń;
 1. Złożona oferta powinna być kompletna oraz zawierać zapisy jednoznaczne.
 2. Zamawiający nie dopuszcza zmian złożonych ofert.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. W razie potrzeby Zamawiający wezwie Wykonawcę do wyjaśnień, czy też uzupełnień złożonej oferty. Oferta nie może być uzupełniana o elementy takie jak cena, terminy realizacji, warunki gwarancji i rękojmi.

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście przez Wykonawcę w zaklejonej kopercie na adres:

ELEKTROBUD S.A., Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa.

 1. Na kopercie z ofertą powinien widnieć napis: „OFERTA NA WYKONANIE OŚWIETLENIA HALI ORAZ OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO DLA NOWOBUDOWANEGO ZAKŁADU”
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 22.01.2015r. do godz. 14:00. Decyduje data i godzina przyjęcia oferty przez Zamawiającego.
 3. Oferta złożona po czasie zostanie odrzucona.

 

 • KRYTERIA OCENY OFERT

 

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w oparciu o następujące kryteria:
Lp. Kryterium Waga Sposób liczenia
1 Cena netto oferty 80 cena najniższa______________ x 80

cena badana

2 Termin realizacji(max. 28.02.2015r.) 20      liczba dni najkrótszego okresu realizacji______________________  x 20

liczba dni okresu realizacji oferty badanej[1]

 1. Dla potrzeb wyliczenia punktów uzyskanych przez oferty zastosowane zostaną wzory z powyższej tabeli (kolumna nr 4). Suma wyników uzyskanych dla wszystkich kryteriów da łączny wynik dla danej oferty (maksymalnie 100 pkt.).

 

 • INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
 2. Do aukcji zaproszeni zostaną Oferenci, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.
 3. Zaproszenie do aukcji zostanie przesłane drogą elektroniczną do osób wskazanych w formularzu ofertowym.
 4. Podczas aukcji licytowana będzie cena netto za całość zadania.
 5. Wykonawcy zobowiązani są do przesłania na wskazany numer faksu lub adres e-mail pisemnego potwierdzenia swojej oferty ostatecznej złożonej podczas aukcji tego samego dnia, w którym odbyła się aukcja. Potwierdzenie oferty należy przesłać na formularzu załączonym do zaproszenia do przeprowadzenia aukcji. Wersję papierową potwierdzenia należy przesłać w ciągu 7 dni na adres Zamawiającego.

 

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI

 

 1. Podstawę do wystawienia faktury dotyczącej płatności końcowej stanowi protokół bezusterkowego odbioru końcowego.
 2. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia wystawienia faktury końcowej.
 3. Sposób płatności – przelew na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.
 4. Dopuszczalne jest wystawienie faktur częściowych wystawianych na podstawie protokołów odbioru prac częściowych po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego.

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 1. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte najpóźniej na 14 dni od upływu terminu składania ofert, lub w przypadku organizacji aukcji na 7 dni licząc od dnia przeprowadzenia aukcji.
 2. Informacja na temat wyników postępowania zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim uczestniczącym w nim Wykonawcom drogą elektroniczną.
 3. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na realizację zadania.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

 

 1. Wykonawca przygotowuje ofertę na własny koszt.
 2. Zamawiający pozostawia sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 3. Postępowanie nie podlega procedurom Prawa zamówień publicznych. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przez tą ustawę.
 4. Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Wilk, pod numerem telefonu
  65 540 80 11 oraz adresem poczty elektronicznej wilk@elektrobud.pl,
  fax 65 540 80 08.
 5. Bezpośredni link do postępowania http://www.elektrobud.pl/zapytanie-ofertowe-nr-24/ .

 

 • ZAŁĄCZNIKI

 

 1. Formularz Ofertowy.
 2. Układ lamp zewnętrznych.
 3. Układ lamp w DWG.
 4. Katalog opraw i słupów.
 5. Karta katalogowa oprawy oświetleniowej wewnętrznej

 

[1] Okresy liczone są od daty składania ofert (22.01.2015r.) do dnia zakończenia realizacji danej oferty

Rozstrzygnięcie zapytania Ofertowego

Załączniki

Komentarze są wyłączone

Powrót na górę